Verklaring inzake gegevensbescherming

 

1. Een overzicht van de gegevensbescherming

 

Algemene informatie

De volgende informatie verschaft u een overzicht over wat er gebeurt met uw persoonlijke gegevens als u deze website bezoekt. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Uitgebreide informatie over het thema gegevensbescherming vindt u in de onder deze tekst genoemde verklaring inzake gegevensbescherming.

 

Gegevensregistratie op deze website

Wie is er verantwoordelijk voor het registreren van gegevens op deze website?

De gegevens op deze website worden door de exploitant van de website verwerkt. U vindt zijn contactgegevens in het colofon van deze website.

 

Hoe registreren wij uw gegevens?

Uw gegevens worden enerzijds verzameld doordat u die aan ons meedeelt. Het kan hierbij bijv. om gegevens gaan die u bij een contactformulier invult.

Andere gegevens worden bij bezoek van onze website automatisch of na uw toestemming door onze IT-systemen verzameld. Dat zijn voornamelijk technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip dat de pagina werd bekeken). De registratie van deze gegevens geschiedt automatisch zodra u de website opent.

 

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om te garanderen dat de website foutloos functioneert. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

 

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U heeft altijd het recht om gratis informatie te ontvangen over de herkomst, ontvangers en het doel van het opslaan van uw persoonsgegevens. U heeft bovendien het recht op rectificatie of wissing van deze gegevens. Wanneer u heeft ingestemd met het verwerken van uw gegevens, kunt u deze toestemming te allen tijde voor de toekomst intrekken. Bovendien heeft u het recht, om onder bepaalde omstandigheden te eisen dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt. Verder heeft u het recht om bij de bevoegde toezichthoudende instantie een klacht in te dienen.

Hiervoor en bij andere vragen over het thema gegevensbescherming kunt u altijd contact met ons opnemen onder het in het colofon genoemde adres.

 

Analysetools en tools van derden

Bij het bezoeken van deze website kan uw surfgedrag statistisch geanalyseerd worden. Dat wordt vooral met zogenaamde analyseprogramma's gedaan.

Nadere informatie over deze analyseprogramma's vindt u in de volgende verklaring inzake gegevensbescherming.

 

2. Hosting en Content Delivery Networks (CDN)

 

Extern hosting

Deze website wordt bij een externe dienstverlener gehost (verwerker). De persoonsgegevens die op deze website worden verzameld, worden op de servers van de verwerker opgeslagen. Het kan daarbij voornamelijk gaan om IP-adressen, contactverzoeken, meta- en communicatiegegevens, contractgegevens, contactgegevens, namen, websitetoegang en andere gegevens die door een website worden aangemaakt.

Wij maken gebruik van een verwerker om te kunnen voldoen aan onze contractuele verplichtingen tegenover onze potentiële en bestaande klanten (art. 6 lid 1 sub b AVG) en in het belang van een veilige, snelle en efficiënte gereedstelling van ons online aanbod door een professionele aanbieder (art. 6 lid 1 sub f AVG).

Onze verwerker zal uw gegevens slechts in die mate verwerken als noodzakelijk om aan zijn verplichtingen te kunnen voldoen en onze instructies met betrekking tot deze gegevens naleven.

Wij werken samen met de volgende verwerker:

 

Laudert GmbH + Co. KG

Von-Braun-Straße 8

48691 Vreden

Duitsland

 

Om te waarborgen dat de gegevens conform de AVG-richtlijn worden verwerkt hebben wij een contract afgesloten met een verwerker om deze in onze opdracht te verwerken.

 

3. Algemene aanwijzingen en verplichte informatie

 

Gegevensbescherming

De exploitanten van deze websites nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en conform de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en volgens deze verklaring inzake gegevensbescherming.

Wanneer u gebruik maakt van deze website worden diverse persoonsgerelateerde gegevens verzameld. Persoonsgerelateerde gegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. In deze verklaring inzake gegevensbescherming wordt toegelicht welke gegevens wij verzamelen en waarvoor wij die gebruiken. Ook wordt duidelijk gemaakt hoe en met welk doeleinde dat gebeurt.

Wij wijzen erop dat gegevensoverdracht in het internet (bijv. bij communicatie via e-mail) veiligheidshiaten kan vertonen. Een algehele bescherming van de gegevens tegen hacken is niet mogelijk.

 

Informatie over de verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke voor het verwerken van gegevens op deze website is:

 

STEINEL Vertrieb GmbH

Dieselstraße 80-84

D-33442 Herzebrock-Clarholz

 

Telefoon: +49 (0) 52 45 / 4 48-0

E-mail: info@steinel.de

 

Verwerkingsverantwoordelijke is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die alleen of samen met anderen over het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen e.d.) beslist.

 

Opslagduur

Voor zover in deze verklaring inzake gegevensbescherming geen speciale opslagduur werd aangegeven, bewaren wij uw persoongsgegevens tot het doel van de gegevensverwerking komt te vervallen. Wanneer u een terecht verzoek tot wissing claimt of uw toestemming om gegevens te verwerken intrekt, worden uw gegevens gewist, voor zover wij geen andere geoorloofde rechtsgronden voor het opslaan van uw persoonsgegevens hebben (bijv. belastingtechnische of handelsrechtelijke bewaartermijnen); in het laatste geval geschiedt de wissing nadat deze redenen zijn weggevallen.

 

Wettelijk voorgeschreven functionaris voor gegevensbescherming

Wij hebben voor ons bedrijf een functionaris voor gegevensbescherming aangewezen.

 

Aulinger Datenschutz & Consulting GmbH

Dr. Ralf Heine

Frankenstraße 348

45133 Essen

Duitsland

 

Telefoon: +49 (0) 201 9598662

E-mail: info@aulinger-dc.eu

 

Informatie over het doorgeven van gegevens aan de VS

Bij onze website worden onder andere tools van in de VS gevestigde bedrijven gebruikt. Als deze tools actief zijn, kunnen uw persoonsgegevens aan de VS-servers van de betreffende bedrijven worden doorgegeven. Wij wijzen erop dat de VS geen veilig derde land volgens het Europese recht inzake gegevensbescherming zijn. VS-bedrijven zijn verplicht om persoonsgegevens door te geven aan veiligheidsinstanties, zonder dat u als betrokkene hiertegen juridisch iets kunt doen. Het kan derhalve niet worden uitgesloten, dat VS-overheden (zoals geheime diensten) uw op VS-servers opgeslagen gegevens verwerken, analyseren en permanent opslaan voor controledoeleinden. Op deze verwerking hebben wij geen invloed.

 

Intrekken van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel procedures voor gegevensverwerking zijn alleen met uw uitdrukkelijke toestemming mogelijk. U kunt een gegeven toestemming te allen tijde weer intrekken. Dat heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de tot aan de intrekking uitgevoerde gegevensverwerking.

 

Recht van bezwaar tegen het verzamelen van gegevens in bijzondere gevallen en tegen direct marketing (art. 21 AVG)

WANNEER GEGEVENS OP GROND VAN ART. 6 LID 1 SUB E OF F AVG WORDEN VERWERKT, HEEFT U TE ALLEN TIJDE HET RECHT, OM OP BASIS VAN UW BIJZONDERE SITUATIE BEZWAAR AAN TE TEKENEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS; DAT GELDT OOK VOOR OP DEZE VOORSCHRIFTEN GEBASEERD PROFILING. DE BETREFFENDE RECHTSGROND, WAAROP EEN VERWERKING IS GEBASEERD, VINDT U IN DEZE VERKLARING INZAKE GEGEVENSBESCHERMING. WANNEER U BEZWAAR AANTEKENT, ZULLEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS NIET LANGER VERWERKEN, TENZIJ WIJ DWINGENDE GERECHTVAARDIGDE GRONDEN VOOR DE VERWERKING KUNNEN AANTONEN, DIE ZWAARDER WEGEN DAN UW BELANGEN, RECHTEN EN VRIJHEDEN OF DE VERWERKING IN HET BELANG IS VAN HET CLAIMEN, UITOEFENEN OF VERDEDIGEN VAN RECHTSGRONDEN (BEZWAAR VOLGENS ART. 21 LID 1 AVG).

WANNEER UW PERSOONSGEGEVENS VERWERKT WORDEN IN HET KADER VAN DIRECT MARKETING, HEEFT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS DIE U BETREFFEN VOOR DERGELIJKE MARKETING; DAT GELDT OOK VOOR PROFILING, VOOR ZOVER DIE IN VERBAND STAAT MET DERGELIJKE DIRECT MARKETING. ALS U BEZWAAR AANTEKENT, WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS VERVOLGENS NIET MEER VOOR DIRECT MARKETING GEBRUIKT (BEZWAAR VOLGENS ART. 21 LID 2 AVG).

 

Recht om bij de bevoegde toezichthoudende instantie een klacht in te dienen

Indien in strijd met de AVG wordt gehandeld, hebben de betrokken personen het recht om bij een toezichthoudende instantie, met name in de lidstaat waar hun gewoonlijke verblijfplaats, hun werkplek of de plaats van de vermeende overtreding is, een klacht in te dienen. Het recht om een klacht in te dienen bestaat onafhankelijk van andere administratieve of gerechtelijke rechtsmiddelen.

 

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U heeft het recht om gegevens die wij op basis van uw toestemming of om te voldoen aan een contract automatisch verwerken, aan uzelf of een derde in een gebruikelijk, door machines leesbaar formaat te laten overhandigen. Indien u directe overdracht aan een andere verantwoordelijke persoon verlangt, geschiedt dat uitsluitend voor zover dat technisch realiseerbaar is.

 

SSL- of TLS-versleuteling

Deze site maakt om veiligheidsredenen en om vertrouwelijke inhoud, zoals bestellingen of aanvragen, die u ons als exploitant stuurt, veilig te versturen, gebruik van een SSL- of TLS-versleuteling. Een versleutelde verbinding herkent u eraan dat de adresregel van de browser wisselt van 'http://' naar 'https://' en aan het slot-symbool in uw browser-regel.

Als de SSL- of TLS-versleuteling geactiveerd is, kunnen de gegevens die u aan ons stuurt niet worden meegelezen door derden.

 

Versleuteld betalingsverkeer op deze website

Wanneer na het afsluiten van een contract waaraan kosten verbonden zijn, de verplichting bestaat om ons uw betalingsgegevens (zoals uw rekeningnummer bij automatische machtiging) te sturen, worden deze gegevens benodigd voor de betalingsafhandeling.

Het betalingsverkeer met de gebruikelijke betalingsmiddelen (Visa/MasterCard, machtiging) geschiedt uitsluitend via een versleutelde SSL- of TLS-verbinding. Een versleutelde verbinding herkent u eraan dat de adresregel van de browser wisselt van 'http://' naar 'https://' en aan het slot-symbool in uw browser-regel.

Bij versleutelde communicatie kunnen de betalingsgegevens die u aan ons stuurt niet door derden worden meegelezen.

 

Informatie, wissing en rectificatie

In het kader van de geldende wettelijke voorschriften heeft u altijd het recht om gratis informatie te ontvangen over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en ontvangers en het doel van de gegevensverwerking en evt. een recht op rectificatie of wissen van deze gegevens. Hiervoor en bij andere vragen over het thema persoonsgegevens kunt u altijd contact met ons opnemen onder het in het colofon genoemde adres.

 

Recht op beperking van de verwerking

U heeft het recht om te eisen dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt. Hiervoor kun u altijd contact opnemen met ons onder het in het colofon genoemde adres. Het recht op beperking van de verwerking bestaat in de volgende gevallen:

·        Als u de juistheid van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens betwist, hebben wij over het algemeen tijd nodig om dit te controleren. Voor de duur van deze controle heeft u het recht om te verlangen dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt.

·        Als de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig geschiedt/geschiedde, kunt u in plaats van wissing de beperking van de gegevensverwerking verlangen.

·        Als wij uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben, u deze echter voor de uitoefening, verdediging of het claimen van juridische vorderingen nodig heeft, heeft u het recht om in plaats van de wissing de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verlangen.

·        Wanneer u een bezwaar volgens art. 21 lid 1 AVG heeft ingediend, dient er een afweging tussen uw en onze belangen te worden gemaakt. Zolang nog niet vaststaat, wiens belangen zwaarder wegen, heeft u het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen.

Als u de verwerking van uw persoonsgegevens heeft beperkt, mogen deze gegevens  – afgezien van de opslag – alleen met uw instemming of voor het claimen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims of ter verdediging van de rechten van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon om redenen van een belangrijk openbaar belang van de Europese Unie of een lidstaat worden verwerkt.

 

Bezwaar tegen reclamemails

Hiermee wordt bezwaar gemaakt tegen het gebruiken van bij door de colofonplicht gepubliceerde contactgegevens voor het toesturen van niet uitdrukkelijk aangevraagde reclame en informatiematerialen. De exploitanten van de sites behouden zich uitdrukkelijk juridische stappen voor, wanneer ongewenste reclame-informatie, bijvoorbeeld in de vorm van spammails, wordt toegezonden.


4. Gegevensregistratie op deze website

 

Cookies

Onze internetpagina's maken gebruik van zogenaamde 'cookies'. Cookies zijn kleine tekstbestandjes, deze veroorzaken geen schade op uw apparaat. Ze worden ofwel tijdelijk voor de duur van het websitebezoek (session cookies) of permanent (permanente cookies) op uw apparaat opgeslagen. Session cookies worden na uw bezoek automatisch weer gewist. Permanente cookies blijven opgeslagen op uw apparaat, tot u deze zelf wist of er door uw webbrowser een automatische wissing volgt.

Soms kunnen ook cookies van derden worden opgeslagen op uw apparaat, wanneer u onze site bezoekt (Third-Party-Cookies). Deze stellen ons of u in staat om bepaalde diensten van deze derde te gebruiken (bijv. cookies voor de afhandeling van betalingsdiensten).

Cookies hebben verschillende functies. Talrijke cookies zijn technisch nodig omdat bepaalde websitefuncties niet zouden functioneren zonder cookies (zoals de winkelmandjesfunctie of het afspelen van video's). Andere cookies dienen ertoe om het gedrag van gebruikers te analyseren of reclame te tonen.

Cookies die voor het uitvoeren van een elektronische communicatieprocedure (noodzakelijke cookies) of voor het ter beschikking stellen van bepaalde, door u gewenste functies (functionele cookies, zoals de winkelmandjesfunctie) of voor het optimaliseren van de website (bijv. cookies om het webpubliek te meten) vereist zijn, worden op basis van art. 6 lid 1 sub f AVG opgeslagen, wanneer geen andere rechtsgrond wordt opgegeven. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij het opslaan van cookies om zijn diensten technisch foutloos en optimaal aan te kunnen bieden. Indien gevraagd werd om in te stemmen met het opslaan van cookies, worden de betreffende cookies uitsluitend op basis van deze toestemming opgeslagen (art. 6 lid 1 sub a AVG); deze toestemming kan te allen tijd worden herroepen.

U kunt uw browser zo instellen, dat u geïnformeerd wordt over het plaatsen van cookies en cookies alleen per geval toestaan, het accepteren van cookies voor bepaalde gevallen of altijd weigeren en het automatische wissen van cookies bij het sluiten van de browser activeren. Bij het deactiveren van cookies kunnen de functies van deze website beperkt zijn.

Wanneer cookies door derden of voor analysedoeleinden worden geplaatst, zullen wij u hierover afzonderlijk informeren in het kader van deze verklaring inzake gegevensbescherming en eventueel uw toestemming vragen.

 

Cookie-toestemming met Consent Manager Provider

Onze website maakt gebruik van de Cookie-Consent-technologie van OneTrust PreferenceChoice, om uw toestemming voor het opslaan van bepaalde cookies op uw apparaat te vragen en deze te documenteren volgens de regels van gegevensbescherming. Aanbieder van deze technologie is de firma OneTrust, LLC (hoofdvestiging Groot-Brittannië: Cannon Green, 27 Bush Lane, London EC4R 0AA, Groot-Brittannië en hoofdvestiging VS: 1350 Spring Street NW, Suite 500, Atlanta, Georgia 30309, VS) (hierna: 'OneTrust').

Bij het bezoeken van onze website wordt een verbinding met de servers van OneTrust gemaakt, om uw toestemmingen en andere verklaringen inzake cookie-gebruik te verkrijgen. Vervolgens slaat OneTrust een cookie op in uw browser, om de gegeven toestemmingen resp. het herroepen daarvan aan u te kunnen koppelen. De zo geregistreerde gegevens worden opgeslagen, tot u ons vraagt om deze te wissen, de OneTrust-cookie zelf wist of het doel voor het opslaan komt te vervallen. Dwingende wettelijke bewaartermijnen blijven onverlet.

Wij maken gebruik van OneTrust om de wettelijk voorgeschreven toestemmingen voor het gebruiken van cookies te verkrijgen. Rechtsgrond hiervoor is art. 6 lid 1 zin 1 sub c AVG.

Wij hebben een contract afgesloten met OneTrust om de gegevens in onze naam te verwerken. Het gaat daarbij om een in de gegevensbeschermingsrichtlijnen voorgeschreven contract, waarmee gewaarborgd is dat OneTrust de persoonsgegevens van onze websitebezoekers uitsluitend op onze aanwijzingen en met inachtneming van de AVG verwerkt.

 

Server-logbestanden

Door de provider van de website wordt informatie verzameld en in zogenaamde server-logbestanden opgeslagen, die uw browser automatisch naar ons doorstuurt. Het gaat hierbij om:

·        browsertype en browserversie

·        gebruikt besturingssysteem

·        Referrer URL

·        host-naam van de bezoekende computer

·        tijdstip van het servercontact

·        IP-adres

Het samenvoegen van deze gegevens met andere gegevensbronnen vindt niet plaats.

Deze gegevens worden op basis van art. 6 lid 1 sub f AVG geregistreerd. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij de technisch foutloze weergave en de optimalisering van zijn website – hiervoor moeten de server-log-files geregistreerd worden.

 

Contactformulier

Als u ons uw vragen via het contactformulier toestuurt, zullen wij uw gegevens uit het contactformulier met alle door u hier aangegeven contactgegevens opslaan om uw vraag en alle eventuele hierop aansluitende vragen te kunnen beantwoorden. Wij zullen deze gegevens zonder uw toestemming niet doorgeven.

Uw gegevens worden op basis van art. 6 lid 1 sub b AVG verwerkt, voor zover uw vraag in verband staat met het voldoen aan een contractuele verplichting of noodzakelijk is om precontractuele maatregelen te kunnen uitvoeren. In alle overige gevallen berust de verwerking op ons gerechtvaardigde belang bij de effectieve verwerking van de aan ons gerichte vragen (art. 6 lid 1 sub f AVG) of uw toestemming (art. 6 lid 1 sub a AVG) voor zover u hiernaar werd gevraagd.

De door u op het contactformulier ingevoerde gegevens blijven bij ons opgeslagen, tot u ons verzoekt deze te wissen, uw toestemming tot opslag intrekt of het doel voor de gegevensopslag komt te vervallen (bijv. wanneer uw vraag werd afgehandeld). Dwingende wettelijke regelingen – met name bewaartermijnen – blijven onverlet.

 

Vragen per e-mail, telefoon of fax

Wanneer u per e-mail, telefoon of fax contact opneemt met ons, wordt uw vraag inclusief alle persoonsgegevens die hieruit voortvloeien (naam, vraag) bij ons opgeslagen en verwerkt om uw verzoek te kunnen afhandelen. Wij zullen deze gegevens zonder uw toestemming niet doorgeven.

Uw gegevens worden op basis van art. 6 lid 1 sub b AVG verwerkt, voor zover uw vraag in verband staat met het voldoen aan een contractuele verplichting of noodzakelijk is om precontractuele maatregelen te kunnen uitvoeren. In alle overige gevallen berust de verwerking op ons gerechtvaardigde belang bij de effectieve verwerking van de aan ons gerichte vragen (art. 6 lid 1 sub f AVG) of uw toestemming (art. 6 lid 1 sub a AVG) voor zover u hiernaar werd gevraagd.

De door u bij de contactopname verstrekte gegevens blijven bij ons opgeslagen, tot u ons verzoekt deze te wissen, uw toestemming tot opslag intrekt of het doel voor de gegevensopslag komt te vervallen (bijv. wanneer uw verzoek werd afgehandeld). Dwingende wettelijke regelingen – met name wettelijke bewaartermijnen – blijven onverlet.

 

Communicatie via WhatsApp

Voor het communiceren met onze klanten en overige derden maken wij onder andere gebruik van de instant-messaging-dienst WhatsApp. Aanbieder is de firma WhatsApp Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland.

De communicatie geschiedt via een end-to-end-versleuteling (peer-to-peer), deze voorkomt dat WhatsApp of andere derden toegang kunnen krijgen tot de inhoud van de communicatie. WhatsApp krijgt echter toegang tot de metagegevens die in het kader van de communicatieprocedure ontstaan (zoals afzender, ontvanger en tijdstip). Wij wijzen er verder op dat WhatsApp volgens eigen zeggen de persoonsgegevens van zijn gebruikers deelt met het in de VS gevestigde moederconcern Facebook. Meer details inzake gegevensverwerking vindt u in de verklaring inzake gegevensbescherming van WhatsApp onder: https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy.

Het gebruiken van WhatsApp geschiedt op basis van ons gerechtvaardigde belang bij een zo snel en effectief mogelijke communicatie met klanten, belangstellenden en andere zaken- en contractpartners (art. 6 lid 1 zin 1 sub f AVG). Indien u om toestemming hiervoor werd gevraagd, worden de gegevens uitsluitend op basis van deze toestemming verwerkt; deze kan te allen tijde voor de toekomst herroepen worden.

De tussen u en WhatsApp uitgewisselde inhoud van de communicatie blijft bij ons, tot u ons verzoekt deze te wissen, uw toestemming tot opslag intrekt of het doel voor de gegevensopslag komt te vervallen (bijv. wanneer uw vraag werd afgehandeld). Dwingende wettelijke regelingen – met name bewaartermijnen – blijven onverlet.

Wij hebben onze WhatsApp-accounts zo ingesteld dat er geen automatische gegevensafstemming plaatsvindt met het adresboek op de gebruikte smartphone.

 

Registratie op deze website

U kunt uzelf registreren op deze website, om aanvullende functies op de site te gebruiken. De hiervoor ingevoerde gegevens gebruiken wij uitsluitend om gebruik te maken van het betreffende aanbod of de betreffende dienst waarvoor u zich heeft geregistreerd. De bij de registratie aan te geven verplichte gegevens dienen volledig te worden opgegeven. Anders zullen wij de registratie afwijzen.

Voor belangrijke wijzigingen, bijvoorbeeld wat betreft de omvang van de offerte of bij technisch noodzakelijke veranderingen, maken wij gebruik van het bij de registratie opgegeven e-mailadres om u op deze manier te kunnen informeren.

Het verwerken van de bij de registratie opgegeven gegevens geschiedt met het oog op de uitvoering van de door de registratie gemotiveerde gebruiksrelatie en evt. voor het afsluiten van andere contracten (art. 6 lid 1 sub b AVG).

De bij de registratie verzamelde gegevens worden door ons opgeslagen, zolang u op deze website geregistreerd bent en aansluitend gewist. Wettelijke bewaartermijnen blijven onverlet.

 

5. Analyse-tools en reclame

 

Google Analytics

Deze website maakt gebruikt van de functies van webanalysedienst Google Analytics. Aanbieder is de firma Google Ireland Limited ('Google'), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google Analytics stelt de exploitant van de website in staat om het gedrag van bezoekers van de website te analyseren. Daarvoor ontvangt de exploitant verschillende gebruiksgegevens, zoals de opgeroepen pagina, verblijfsduur, gebruikte besturingssystemen en herkomst van de gebruiker. Deze gegevens worden samengevat in een gebruikers-ID en toegewezen aan het respectieve eindapparaat van de websitebezoeker.

Google Analytics gebruikt technologieën die in staat stellen om de gebruiker later weer te herkennen om het gebruikersgedrag te analyseren (bijv. cookies of Device-Fingerprinting). De door Google verzamelde informatie over het gebruik van de website wordt meestal naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen.

Het gebruik van deze dienst is gebaseerd op uw toestemming volgens Art. 6 lid 1 lit. a AVG en § 25 lid 1 TTDSG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaard contractclausules van de EU-commissie. Details vindt u hier: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Het bedrijf is gecertificeerd volgens het "EU-VS Data Privacy Framework" (DPF). Het DPF is een overeenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten, die ervoor moet zorgen dat Europese privacynormen worden nageleefd bij gegevensverwerkingen in de VS. Elk bedrijf dat gecertificeerd is volgens het DPF verbindt zich ertoe deze privacynormen na te leven. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met de aanbieder via de volgende link: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Google is volgens de Digital Markets Act verplicht om toestemming van gebruikers te verkrijgen voordat gebruikersgegevens door Google worden verwerkt voor gepersonaliseerde advertenties. Google voldoet aan deze vereiste met de "Consent Mode". Gebruikers zijn verplicht om dit te implementeren en daarmee de toestemming van de websitebezoekers aan te tonen. 

Google biedt twee implementatiemodi aan, de eenvoudige en de geavanceerde implementatie. 

Wij maken gebruik van de eenvoudige implementatiemethode van de Google Consent Mode. Alleen als u toestemming geeft voor het gebruik van Google Analytics (zie hierboven), wordt er een verbinding met Google tot stand gebracht, wordt er een Google-code uitgevoerd en worden de bovengenoemde verwerkingen uitgevoerd. Als u de toestemming weigert, ontvangt Google alleen informatie dat er geen toestemming is gegeven. De Google-code wordt niet uitgevoerd en er worden geen Google Analytics-cookies ingesteld.

 

Browser Plugin

U kunt het registreren en verwerken van uw gegevens door Google voorkomen door de onder de volgende link beschikbare browser-plugin te downloaden en installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens bij Google Analytics vindt u in de verklaring inzake gegevensbescherming van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl

 

Opdrachtverwerking

Wij hebben met Google een contract afgesloten inzake de verwerking en implementeren de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten volledig bij het gebruiken van Google Analytics.

 

Demografische kenmerken bij Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de functie 'demografische kenmerken' van Google Analytics om de bezoekers van de website passende reclame te kunnen tonen binnen het Google reclamenetwerk. Hierdoor kunnen berichten worden aangemaakt, die over informatie beschikken met betrekking tot de leeftijd, het geslacht en de interesses van de websitebezoekers. Deze gegevens zijn afkomstig van op de interesses afgestemde reclame van Google en van bezoekersgegevens van derden. Deze gegevens kunnen niet aan een bepaalde persoon worden gekoppeld. Deze functie kunt u altijd in uw Google account deactiveren bij de instellingen of het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics zoals beschreven onder punt 'Herroepen van gegevensregistratie' algemeen verbieden.

 

Google Analytics E-Commerce-Tracking

Deze website maakt gebruik van de functie 'E-Commerce-Tracking' van Google Analytics. Met behulp van E-Commerce-Tracking kan de website-exploitant het koopgedrag van de websitebezoekers analyseren om zijn online marketing campagnes te verbeteren. Daarbij wordt informatie zoals geplaatste bestellingen, gemiddelde bestelwaarden, verzendkosten en de tijd tussen het bekijken en kopen van een product geregistreerd. Deze gegevens kunnen door Google worden samengevat onder een transactie-ID, die aan de betreffende gebruiker of diens apparaat is gekoppeld.

 

Opslagduur

Bij Google opgeslagen gegevens op gebruikers- en gebeurtenisniveau die gekoppeld zijn aan cookies, gebruikersidentificaties (zoals User ID) of reclame-IDs (zoals DoubleClick-cookies, Android-Reclame-ID) worden na 26 maanden geanonimiseerd resp. gewist. Details daartoe vindt u onder de volgende link: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=nl 

 

Google Ads

De exploitant van de website maakt gebruik van Google Ads. Google Ads is een online reclameprogramma van de firma Google Ireland Limited ('Google'), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google Ads stelt ons in staan om reclame te tonen in de Google zoekmachine of op websites van derden, wanneer de gebruiker bepaalde zoektermen invoert bij Google (keyword targeting). Verder kan doelgericht reclame worden getoond op basis van de bij Google aanwezige gebruikersgegevens (zoals locatiegegevens en belangstelling) (doelgroep-targeting). Wij als website-exploitant kunnen deze gegevens kwantitatief onderzoeken, bijvoorbeeld door te analyseren welke zoektermen tot het tonen van onze reclame hebben geleid en hoeveel reclameboodschappen overeenkomstige kliks tot gevolg hadden.

Het gebruiken van Google Ads geschiedt op basis van art. 6 lid 1 sub f AVG. De website-exploitant heeft een gerechtvaardigd belang bij een zo effectief mogelijke marketing van zijn diensten en producten.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaard contractclausules van de EU-commissie. Details vindt u hier: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

 

Google Remarketing

Deze website maakt gebruik van de functies van Google Analytics Remarketing. Aanbieder is de firma Google Ireland Limited ('Google'), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google Remarketing analyseert uw gebruikersgedrag op onze website (bijv. klikken op bepaalde producten), om u vervolgens in bepaalde reclame-doelgroepen in te delen en u vervolgens bij het bezoeken van ander online aanbod passende reclameboodschappen te tonen (remarketing resp. retargeting).

Verder kunnen de met Google Remarketing gecreëerde reclame-doelgroepen verbonden worden met de apparaatoverlappende functies van Google. Op deze manier kunnen op de belangstelling afgestemde, gepersonaliseerde reclameboodschappen, die op basis van uw eerdere gebruiks- en surfgedrag op een apparaat (bijv. mobiele telefoon) aan u werden aangepast ook op een van uw andere apparaten (bijv. tablet of pc) worden getoond.

Wanneer u een Google account heeft, kunt u bezwaar maken tegen deze gepersonaliseerde reclame via de volgende link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Het gebruiken van Google Remarketing geschiedt op basis van art. 6 lid 1 sub f AVG. De website-exploitant heeft een gerechtvaardigd belang bij een zo effectief mogelijke marketing van zijn producten. Indien overeenkomstige toestemming werd gevraagd, wordt deze uitsluitend op basis van art. 6 lid 1 sub a AVG verwerkt; deze toestemming kan te allen tijde worden herroepen.

Meer informatie en de voorschriften inzake gegevensbescherming vindt u in de verklaring inzake gegevensbescherming van Google onder: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=nl

 

Vorming van doelgroepen met klantafstemming

Voor het vormen van doelgroepen maken wij onder andere gebruik van de klantafstemming van Google Remarketing. Wij sturen daarbij bepaalde klantgegevens uit onze klantenlijsten (bijv. e-mailadressen) aan Google. Als de betreffende klanten Google-gebruikers zijn en ingelogd bij hun Google-account worden hen passende reclameboodschappen getoond binnen het Google-netwerk (bijv. bij YouTube, Gmail of in de zoekmachine).

 

Google Conversion-Tracking

Deze website maakt gebruik van Google Conversion Tracking. Aanbieder is de firma Google Ireland Limited ('Google'), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google en wij kunnen met behulp van Google-Conversion-Tracking herkennen of de gebruiker bepaalde acties heeft uitgevoerd. Zo kunnen wij bijvoorbeeld analyseren welke buttons op onze website u vaak heeft aangeklikt en welke producten bijzonder vaak bekeken of gekocht werden. Deze informatie is bedoeld om Conversion statistieken te maken. Wij komen het totaalaantal gebruikers te weten die op onze reclame hebben geklikt en welke acties ze hebben uitgevoerd. Wij krijgen geen informatie waarmee wij de gebruiker persoonlijk zouden kunnen identificeren. Google zelf maakt voor identificatiedoeleinden gebruik van cookies of vergelijkbare herkenningstechnologieën.

Het gebruiken van Google Conversion-Tracking geschiedt op basis van art. 6 lid 1 sub f AVG. De website-exploitant heeft een gerechtvaardigd belang bij het analyseren van het gebruikersgedrag, om zowel zijn webaanbod als zijn reclame te optimaliseren. Indien overeenkomstige toestemming werd gevraagd (bijv. toestemming voor het opslaan van cookies), wordt deze uitsluitend op basis van art. 6 lid 1 sub a AVG verwerkt; deze toestemming kan te allen tijde worden herroepen.

Meer informatie over Google Conversion-Tracking vindt u in de richtlijnen inzake gegevensbescherming van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=nl  

 

Google DoubleClick

Deze website maakt gebruik van de functies van Google DoubleClick. Aanbieder is de firma Google Ireland Limited ('Google'), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, (hierna 'DoubleClick').

DoubleClick wordt gebruikt om u in het complete Google-reclamenetwerk bij uw belangstelling passende reclame te tonen. De reclame kan met behulp van DoubleClick doelgericht aan de belangstelling van de betreffende kijker worden aangepast. Zo kan onze reclame bijvoorbeeld in de Google-zoekresultaten of in reclamebanners, die gekoppeld zijn aan DoubleClick, worden getoond.

Om de gebruikers op hun belangstelling afgestemde reclame te kunnen tonen, moet DoubleClick de betreffende gebruiker kunnen herkennen en de door hem bezochte websites, zijn kliks en andere informatie inzake zijn gebruikersgedrag aan hem kunnen koppelen. Hiervoor gebruikt DoubleClick cookies of vergelijkbare herkenningstechnologieën (bijv. Device-Fingerprinting). De geregistreerde informatie wordt samengevat in een pseudoniem gebruikersprofiel om de betreffende gebruiker op zijn belangstelling afgestemde reclame te kunnen tonen.

Het gebruiken van Google DoubleClick geschiedt in het belang van direct marketing. Dit is een gerechtvaardigd belang volgens art. 6 lid 1 sub f AVG. Indien overeenkomstige toestemming werd gevraagd (bijv. toestemming voor het opslaan van cookies), wordt deze uitsluitend op basis van art. 6 lid 1 sub a AVG verwerkt; deze toestemming kan te allen tijde worden herroepen.

Meer informatie over mogelijkheden om de door Google getoonde reclame af te wijzen vindt u onder de volgende link: https://policies.google.com/technologies/ads  en https://adssettings.google.com/authenticated.

 

Nosto 

Deze website maakt gebruik van Nosto, een webanalysedienst van Nosto Solutions GmbH | Schützenstr. 6 | 10117 Berlijn of Nosto Solutions Ltd, Bulevardi 21 00180 Helsinki, Finland ("Nosto"). De diensten van Nosto maken het mogelijk om bezoekers van onze online shop te voorzien van gepersonaliseerde, interesse-gerelateerde reclame die reeds interesse hebben getoond in onze shop en onze producten.

Nosto verzamelt en analyseert het gedrag van klanten in online winkels, waardoor het automatisch verschillende soorten intelligente productaanbevelingen en andere advertenties kan berekenen en weergeven. Nosto maakt gebruik van cookies. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk overgebracht naar een server van Nosto in de Europese Unie en daar opgeslagen. In het geval dat IP-anonimisering op deze website geactiveerd is, zal uw IP-adres echter vooraf door Nosto worden ingekort.

Alleen in uitzonderlijke gevallen zal het volledige IP-adres naar een Nosto-server worden doorgestuurd en daar worden ingekort. Namens de exploitant van deze website zal Nosto deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om gepersonaliseerde aanbevelingen te tonen, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de website-exploitant te leveren.

Wij gebruiken Facebook Audience Manager om u van tijd tot tijd advertenties te tonen waarvan wij denken dat ze het meest relevant voor u zijn. Met deze functie kunnen wij u specifieke advertenties tonen op basis van uw voorkeuren als onderdeel van een specifiek publiek. Wij delen geen van uw persoonlijke gegevens, zoals uw naam of e-mailadres, met Facebook of andere derden. Facebook ontvangt alleen een identificatiecode van ons. U kunt uw privacyvoorkeuren op Facebook instellen onder het tabblad privacy van uw account. Meer informatie over Facebook Audience Manager vindt u hier.


Facebook Pixel

Deze website maakt voor de conversiemeting gebruik van de Facebook-Pixel om acties van gebruikers te volgen. Aanbieder van deze dienst is Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland. De geregistreerde gegevens worden volgens verklaringen van Facebook echter ook doorgestuurd naar de VS en andere derde landen.

Hierdoor kan het gedrag van de bezoekers van de website worden gevolgd, nadat deze door te klikken op Facebook-reclame werden doorgestuurd naar de website van de aanbieder. Hierdoor kunnen de effectiviteit van Facebook-reclame voor statistieke en marktdoeleinden onderzocht en toekomstige reclameacties geoptimaliseerd worden.

De verzamelde gegevens zijn voor ons als exploitant van deze website anoniem, wij kunnen geen conclusies over de identiteit van de gebruikers trekken. Maar de gegevens worden door Facebook opgeslagen en verwerkt, zodat een verbinding met het betreffende gebruikersprofiel mogelijk is en Facebook de gegevens voor eigen reclamedoeleinden, volgens de richtlijn voor gegevensgebruik van Facebook, kan gebruiken. Hierdoor kan Facebook het plaatsen van reclame op pagina's van Facebook, maar ook daarbuiten mogelijk maken. Wij als exploitant van deze site hebben geen invloed op dit gebruik van de gegevens.

Het gebruiken van Facebook-Pixel geschiedt op basis van art. 6 lid 1 sub f AVG. De website-exploitant heeft een gerechtvaardigd belang bij effectieve reclame, ook op social media. Indien overeenkomstige toestemming werd gevraagd (bijv. toestemming voor het opslaan van cookies), wordt deze uitsluitend op basis van art. 6 lid 1 sub a AVG verwerkt; deze toestemming kan te allen tijde worden herroepen.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaard contractclausules van de EU-commissie. Details vindt u hier: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum en https://nl-nl.facebook.com/help/566994660333381.

Bij de informatie inzake gegevensbescherming van Facebook vindt u nog meer informatie ter bescherming van uw privacy: https://nl-nl.facebook.com/about/privacy/.

U kunt bovendien de Remarketing-functie 'Custom Audiences' deactiveren bij de instellingen voor het tonen van reclame onder https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Hiervoor moet u zijn aangemeld bij Facebook.

Als u geen Facebook account heeft, kunt u op de gebruiker afgestemde reclame van Facebook deactiveren op de website van de European Interactive Digital Advertising Alliance: https://www.youronlinechoices.com/nl/uw-advertentie-voorkeuren 

 

LinkedIn Insight Tag

Deze website maakt gebruik van de Insight-Tag van LinkedIn. Aanbieder van deze dienst is de firma LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland.

 

Gegevensverwerking door LinkedIn Insight Tag

Met behulp van de LinkedIn Insight Tag ontvangen wij informatie over de bezoekers van onze website. Wanneer een websitebezoeker geregistreerd is bij LinkedIn kunnen wij o.a. de beroepsmatige gegevens (zoals carrièreniveau, bedrijfsgrootte, land, locatie, branche en beroepsaanduiding) van onze websitebezoekers analyseren en zo onze site beter afstemmen op de betreffende doelgroepen. Verder kunnen wij met behulp van LinkedIn Insight Tags meten of bezoekers van onze websites een aanschaf doen of een andere actie (conversiemeting). De conversiemeting kan ook voor meerdere apparaten plaatsvinden (bijv. pc en tablet). LinkedIn Insight Tag biedt bovendien een retargeting-functie waarmee wij de bezoekers van onze website doelgerichte reclame buiten de website kunnen laten tonen, hierbij vindt volgens LinkedIn geen identificering van de ontvanger van de reclame plaats.

LinkedIn verzamelt zelf ook zogenaamde Logfiles (URL, Referrer-URL, IP-adres, apparaat- en browsereigenschappen en tijdstip van bekijken). De IP-adressen worden ingekort of (voor zover deze worden gebruikt om LinkedIn-leden op meerdere apparaten te kunnen bereiken) gehasht (gepseudonimiseerd). De directe identificatie van LinkedIn-leden wordt na zeven dagen gewist door LinkedIn. De overgebleven gepseudonimiseerde gegevens worden dan binnen 180 dagen gewist.

De door LinkedIn verzamelde gegevens kunnen wij als website-exploitant niet aan bepaalde personen koppelen. LinkedIn slaat de geregistreerde persoonsgegevens van de websitebezoekers op de eigen servers in de VS op en zal deze voor eigen reclamedoeleinden gebruiken. Details vindt u in de verklaring inzake gegevensbescherming van LinkedIn onder https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy#choices-oblig.

 

Rechtsgronden

Het gebruiken van LinkedIn Insight geschiedt op basis van art. 6 lid 1 sub f AVG. De website-exploitant heeft een gerechtvaardigd belang bij effectieve reclame, ook op social media. Indien overeenkomstige toestemming werd gevraagd (bijv. toestemming voor het opslaan van cookies), wordt deze uitsluitend op basis van art. 6 lid 1 sub a AVG verwerkt; deze toestemming kan te allen tijde worden herroepen.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaard contractclausules van de EU-commissie. Details vindt u hier: https://www.linkedin.com/legal/l/dpa en https://www.linkedin.com/legal/l/eu-sccs.

 

Bezwaar tegen het gebruik van LinkedIn Insight Tag

Bezwaar maken tegen het analyseren van gebruikersgedrag en doelgerichte reclame door LinkedIn onder de volgende link: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

Verder kunnen de leden van LinkedIn het gebruiken van hun persoonsgegevens voor reclamedoeleinden sturen bij de instellingen van hun account. Om te voorkomen dat de op onze website door LinkedIn verzamelde gegevens worden gekoppeld aan uw LinkedIn account, moet u zich eerst uitloggen bij uw LinkedIn account alvorens onze website te bezoeken.

 

Afsluiting van een contract met een verwerker

Wij hebben met LinkedIn een contract afgesloten om in onze opdracht gegevens te verwerken.

 

6. Newsletter

 

Gegevens newsletter

Als u de op de website aangeboden newsletter wilt ontvangen, hebben wij van u een e-mailadres nodig, evenals informatie die ons in staat stelt om te controleren dat u de eigenaar van het opgegeven e-mailadres bent en akkoord gaat met het toesturen van de newsletter. Andere gegevens worden niet resp. uitsluitend op vrijwillige basis verzameld. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend voor het toezenden van de aangevraagde informatie en geven deze niet door aan derden.

De verwerking van de bij het formulier voor newsletteraanmelding aangegeven gegevens geschiedt uitsluitend op basis van uw instemming (art. 6 lid 1 sub a AVG). De gegeven toestemming voor het opslaan van gegevens, e-mailadres en het gebruiken daarvan voor het toesturen van de newsletter kunt u te allen tijde intrekken, bijvoorbeeld via de 'Afmelden'-link in de newsletter. Dat heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de voor de intrekking al uitgevoerde gegevensverwerking.

De van u met het oog op het verzenden van de newsletter bij ons opgeslagen gegevens worden door ons resp. de newsletterdienstaanbieder totdat u zich afmeldt van de newsletter opgeslagen en na de afmelding bij de newsletter gewist uit de verzendlijst voor de newsletter. Dat heeft geen invloed op gegevens die wij voor andere doeleinden hebben opgeslagen.

Na uw afmelding van de verzendlijst voor de newsletter wordt uw e-mailadres bij ons resp. de newsletterdienstaanbieder evt. opgeslagen in een blacklist om mailings in de toekomst te voorkomen. De gegevens uit de blacklist worden uitsluitend voor dit doeleinde gebruikt en niet samengevoegd met andere gegevens. Dat is zowel in uw als ons belang om de wettelijke voorschriften bij het versturen van newsletters na te leven (gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6 lid 1 sub f AVG). Er geldt geen tijdelijke begrenzing voor het opslaan in de blacklist. U kunt bezwaar aantekenen tegen het opslaan, indien uw belangen zwaarder wegen dan onze gerechtvaardigde belangen.

 

MailChimp

Deze website maakt voor het versturen van newsletters gebruik van de diensten van MailChimp. Aanbieder is de firma Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, VS.

MailChimp is een dienst waarmee o.a. het versturen van newsletters kan georganiseerd en geanalyseerd worden. Als u gegevens invoert om de newsletter te ontvangen (zoals e-mailadres) worden deze opgeslagen op de servers van MailChimp in de VS.

Met behulp van MailChimp kunnen wij onze newsletter campagnes analyseren. Wanneer u een via MailChimp verzonden e-mail opent, verbindt een in de mail verstuurd bestand (zog. web-beacon) zich met de servers van MailChimp in den VS. Hierdoor kan worden vastgesteld of een newsletter-bericht werd geopend en welke links eventueel werden aangeklikt. Bovendien wordt technische informatie verzameld (zoals tijdstip van opening, IP-adres, browsertype en besturingssysteem). Deze informatie kan niet aan de betreffende ontvanger van de newsletter worden gekoppeld. Die is uitsluitend voor het statistische analyseren van newsletter campagnes. De resultaten van deze analyse kunnen worden gebruikt om toekomstige newsletters beter af te stemmen op de interesse van de ontvangers.

Wanneer u geen analyse door MailChimp wilt, moet u zich afmelden voor de newsletter. Daarvoor ontvangt u bij ieder newsletterbericht een overeenkomstige link. Verder kunt u zich ook direct op de website afmelden voor de newsletter.

De gegevens worden op basis van uw toestemming verwerkt (art. 6 lid 1 sub a AVG). U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken, door uzelf af te melden voor de newsletter. Dat heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de voor de intrekking al uitgevoerde gegevensverwerking.

De van u met het oog op het verzenden van de newsletter bij ons opgeslagen gegevens worden door ons resp. de newsletterdienstaanbieder tot uw afmelding van de newsletter opgeslagen en na de afmelding bij de newsletter gewist uit de verzendlijst voor de newsletter. Dat heeft geen invloed op gegevens die wij voor andere doeleinden hebben opgeslagen.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaard contractclausules van de EU-commissie. Details vindt u hier: https://mailchimp.com/legal/data-processing-addendum/#9._Jurisdiction-Specific_Terms.

Na uw afmelding van de verzendlijst voor de newsletter wordt uw e-mailadres bij ons resp. de newsletterdienstaanbieder evt. opgeslagen in een blacklist om mailings in de toekomst te voorkomen. De gegevens uit de blacklist worden uitsluitend voor dit doeleinde gebruikt en niet samengevoegd met andere gegevens. Dat is zowel in uw als ons belang om de wettelijke voorschriften bij het versturen van newsletters na te leven (gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6 lid 1 sub f AVG). Er geldt geen tijdelijke begrenzing voor het opslaan in de blacklist. U kunt bezwaar aantekenen tegen het opslaan, indien uw belangen zwaarder wegen dan onze gerechtvaardigde belangen.

Meer informatie vindt u bij de bepalingen inzake gegevensbescherming van MailChimp onder: https://mailchimp.com/legal/terms/.

 

Afsluiting van een Data-Processing-Agreement

Wij hebben met MailChimp een zog. 'Data-Processing-Agreement' afgesloten waarin wij MailChimp ertoe verplichten, om de gegevens van onze klanten te beschermen en niet door te geven aan derden.

 

Pipedrive

Leads en newsletter abonnementen beheren wij in het CRM-systeem Pipedrive (Pipedrive OÜ, Mustamäe tee 3a, 10615 Tallinn, Estland). In Pipedrive wordt de informatie opgeslagen die u invoert bij de formulieren op de website.

Meer informatie vindt u bij de bepalingen inzake gegevensbescherming van Pipedrive onder: https://www.pipedrive.com/en/privacy.

 

Outfunnel

Outfunnel (Outfunnel OÜ, Telliskivi 60a (Lift99), B-building, 10412 Tallinn, Estonia) verbindt Pipedrive met MailChimp. Hierbij wordt door MailChimp doorgegeven aan Pipedrive welke lead welke e-mail heeft ontvangen en geopend. Bovendien kan Outfunnel met behulp van het IP-adres de e-mail-opener tracken, wanneer deze newsletter-abonnees ook op een later tijdstip onze homepage bezoeken onafhankelijk van de newsletter en deze informatie in de vorm van een lead-tracking doorsturen aan Pipedrive.

Meer informatie vindt u bij de bepalingen inzake gegevensbescherming van Outfunnel onder: https://outfunnel.com/privacy/.


7. Plugins en tools

 

YouTube

Deze website integreert video's van de website YouTube. Exploitant van de website is de firma Google Ireland Limited ('Google'), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Als u een van onze websites bezoekt, waarop YouTube werd geïntegreerd, wordt er een verbinding gemaakt met de servers van YouTube. De YouTube-servers wordt hierbij ook meegedeeld, welke pagina's van ons u heeft bezocht.

Verder kan YouTube verschillende cookies opslaan op uw apparaat of vergelijkbare technologieën gebruiken voor herkenning (zoals Device-Fingerprinting). Op deze manier kan YouTube informatie krijgen over de bezoekers van deze website. Deze informatie wordt o.a. gebruikt om videostatistieken te maken, de gebruikersvriendelijkheid te verbeteren en oplichting te voorkomen.

Als u bij uw YouTube-account bent ingelogd, stelt u YouTube in staat om uw surfgedrag direct aan uw persoonlijke profiel te koppelen. U kunt dat voorkomen door eerst uit te loggen bij uw YouTube-account.

YouTube wordt vanwege een aansprekende weergave van ons online aanbod gebruikt. Dit is een gerechtvaardigd belang volgens art. 6 lid 1 sub f AVG. Indien overeenkomstige toestemming werd gevraagd, wordt deze uitsluitend op basis van art. 6 lid 1 sub a AVG verwerkt; deze toestemming kan te allen tijde worden herroepen.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens bij YouTube vindt u in de verklaring inzake gegevensbescherming van YouTube onder: https://policies.google.com/privacy?hl=nl

 

Vimeo

Deze website gebruikt plugins van videoportaal Vimeo. Aanbieder is de firma Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, VS.

Als u een van onze pagina's bezoekt die is uitgerust met een Vimeo-video, wordt er een verbinding gemaakt met de servers van Vimeo. De Vimeo-servers wordt hierbij ook meegedeeld, welke pagina's van ons u heeft bezocht. Bovendien ontvangt Vimeo uw IP-adres. Dat geldt ook wanneer u niet bent ingelogd bij Vimeo of geen Vimeo-account heeft. De door Vimeo verzamelde informatie wordt doorgestuurd naar de Vimeo-server in de VS.

Als u bij uw Vimeo-account bent ingelogd, stelt u Vimeo in staat om uw surfgedrag direct aan uw persoonlijke profiel te koppelen. U kunt dat voorkomen door eerst uit te loggen bij uw Vimeo-account.

Om websitebezoekers op een later tijdstip weer te herkennen maakt Vimeo gebruik van cookies of vergelijkbare herkenningstechnologieën (bijv. Device-Fingerprinting).

Vimeo wordt vanwege een aansprekende weergave van ons online aanbod gebruikt. Dit is een gerechtvaardigd belang volgens art. 6 lid 1 sub f AVG. Indien overeenkomstige toestemming werd gevraagd, wordt deze uitsluitend op basis van art. 6 lid 1 sub a AVG verwerkt; deze toestemming kan te allen tijde worden herroepen.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaard contractclausules van de EU-commissie en op de verwijzing van Vimeo naar 'gerechtvaardigde zakelijke belangen'. Details vindt u hier: https://vimeo.com/privacy.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens bij YouTube vindt u in de verklaring inzake gegevensbescherming van Vimeo onder: https://vimeo.com/privacy.

 

Google Web Fonts (local hosting)

Voor een goede weergave van de lettertypes maakt deze site gebruik van zogenaamde Web Fonts, die door Google ter beschikking worden gesteld. Google Fonts worden plaatselijk geïnstalleerd. Een verbinding met de servers van Google vindt hierbij niet plaats.

Meer informatie over de Google Web Fonts vindt u onder https://developers.google.com/fonts/faq en in de verklaring inzake gegevensbescherming van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=nl

 

Google Maps

Deze website maakt gebruik van kaartendienst Google Maps. Aanbieder is de firma Google Ireland Limited ('Google'), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Om de functies van Google Maps te kunnen gebruiken is het nodig om uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt over het algemeen naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen. De aanbieder van deze website heeft geen invloed op deze gegevenstransfer.

Het gebruiken van Google Maps is in het belang van een aansprekende weergave van ons online aanbod en van een betere vindbaarheid van de door ons op de website aangegeven plaatsen. Dit is een gerechtvaardigd belang volgens art. 6 lid 1 sub f AVG. Indien overeenkomstige toestemming werd gevraagd, wordt deze uitsluitend op basis van art. 6 lid 1 sub a AVG verwerkt; deze toestemming kan te allen tijde worden herroepen.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaard contractclausules van de EU-commissie. Details vindt u hier: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ en https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de verklaring inzake gegevensbescherming van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=nl

 

Google reCAPTCHA

Wij maken op deze website gebruik van 'Google reCAPTCHA' (hierna 'reCAPTCHA'). Aanbieder is de firma Google Ireland Limited ('Google'), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Met reCAPTCHA wordt gecontroleerd of de gegevens op deze website (bijv. in een contactformulier) door een persoon of door een automatisch programma worden ingevuld. reCAPTCHA analyseert hiervoor het gedrag van de bezoeker van de website op basis van diverse kenmerken. Deze analyse begint automatisch zodra de websitebezoeker de website opent. Voor de analyse beoordeelt reCAPTCHA verschillende informatie (bijv. IP-adres, verblijfsduur van de websitebezoeker op de website of door de gebruiker uitgevoerde muisbewegingen). De bij de analyse verzamelde gegevens worden doorgestuurd aan Google.

De reCAPTCHA-analyses lopen altijd volledig op de achtergrond. Websitebezoekers worden er niet op gewezen dat er een analyse plaatsvindt.

Het opslaan en analyseren van de gegevens geschiedt op basis van art. 6 lid 1 sub f AVG. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij het beschermen van zijn webaanbod tegen automatisch hacken voor misbruik en tegen SPAM. Indien overeenkomstige toestemming werd gevraagd, wordt deze uitsluitend op basis van art. 6 lid 1 sub a AVG verwerkt; deze toestemming kan te allen tijde worden herroepen.

Meer informatie over Google reCAPTCHA vindt u bij de Google verklaringen inzake gegevensbescherming en de gebruiksvoorwaarden van Google onder de volgende links: https://policies.google.com/privacy?hl=de en https://policies.google.com/terms?hl=nl

 

Livestorm

De exploitant van de website maakt gebruik van de software Livestorm om online webinars te organiseren en uitvoeren. Aanbieder is de firma LIVESTORM SAS., 24 rue Rodier 75009 Paris FRANCE (hierna 'Livestorm').

Wanneer u deelneemt aan een van onze webinars worden uw persoonsgegevens op de servers van Livestorm opgeslagen om het evenement te kunnen uitvoeren. Het gaat daarbij om de volgende gegevens:

·        E-mailadres

·        Browser- en systeemgegevens

·        IP-adres

·        Taal en tijdzone

·        Chatgegevens

·   Andere door u zelf ingevoerde gegevens (bijv. naam, telefoonnummer of klantnummer, support verzoeken, chatberichten)

·   Gebruiksgegevens van webinars (bijv. toegangscijfers, toepassingsverlopen, registratie voor en deelname aan een webinar, oproepen van bepaalde pagina's etc.)

Deze gegevens worden door Livestorm per doeleinde opgeslagen en na het wegvallen van het doeleinde gewist. Deze worden niet doorgegeven aan derden. Rechtsgrond voor het gebruiken van Livestorm is art. 6 lid 1 sub b AVG (contractnaleving) en ons gerechtvaardige belang bij een professionele afhandeling van onze webinars (art. 6 lid 1 sub f AVG). Indien overeenkomstige toestemming werd gevraagd, wordt deze uitsluitend op basis van art. 6 lid 1 sub a AVG verwerkt; deze toestemming kan te allen tijde worden herroepen.

 

Afsluiting van een contract met een verwerker

Wij hebben met Livestorm een contract afgesloten waarin wij Livestorm ertoe verplichten, om de gegevens van onze klanten te beschermen en niet door te geven aan derden.

 

8. Audio- en videoconferenties

 

Gegevensverwerking

Voor het communiceren met onze klanten maken wij onder andere gebruik van online conferentie-tools. Hieronder volgt een overzicht van de in detail door ons gebruikte tools. Wanneer u d.m.v. een video- of audioconferentie wilt communiceren via het internet, worden uw persoonsgegevens door ons en de aanbieder van de betreffende conferentie-tools verzameld en verwerkt.

De conferentie-tools registreren hierbij alle gegevens die zij gebruiken om de tools ter beschikking te stellen resp. inzetten (e-mailadres en/of uw telefoonnummer). Verder verwerken de conferentie-tools de duur van de conferentie, begin en einde (tijdstip) van het deelnemen aan de conferentie, het aantal deelnemers en andere 'contextinformatie' in verband met het communicatieproces (metagegevens).

Verder verwerkt de aanbieder van de tool alle technische gegevens die benodigd zijn om de online communicatie te kunnen afwikkelen. Dat betreft met name IP-adressen, MAC-adressen, apparaat-ID, apparaattype, besturingssysteemtype en -versie, client versie, cameratype, microfoon of luidspreker en het soort verbinding.

Voor zover binnen de tool inhoud wordt uitgewisseld, geüpload of anderszins ter beschikking gesteld, worden deze eveneens opgeslagen op de servers van de tool aanbieders. Tot dergelijke inhoud behoren met name cloud-geheugen, chat-/directe berichten, voicemails, geüploade foto's en video's, bestanden, whiteboards en andere informatie die tijdens het gebruikmaken van de dienst worden gedeeld.

Bedenk a.u.b. dat wij geen allesomvattende invloed hebben op de gegevensbewerkingsprocessen van de gebruikte tools. Onze mogelijkheden zijn in belangrijke mate afhankelijk van het bedrijfsbeleid van de betreffende aanbieder. Meer informatie met betrekking tot de gegevensverwerking door de conferentie-tools vindt u bij de verklaringen inzake gegevensbescherming van de betreffende gebruikte tools, die wij onder deze tekst hebben opgevoerd.

 

Doel en richtlijnen

De conferentie-tools worden gebruikt om met toekomstige of bestaande contractpartners te communiceren of bepaalde diensten aan onze klanten aan te bieden (art. 6 lid 1 zin 1 sub b AVG). Verder is het doel van het gebruiken van de tools de algemene vereenvoudiging en bespoediging van de communicatie met ons of ons bedrijf (gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6 lid 1 sub f AVG). Indien instemming werd gevraagd, geschiedt het gebruiken van de betreffende tools op basis van deze toestemming; deze kan te allen tijde voor de toekomst herroepen worden.

 

Opslagduur

De direct door ons met de video- en conferentie-tools verzamelde gegevens worden door onze systemen gewist, zodra u ons verzoekt deze te wissen, uw toestemming tot opslag intrekt of het doel voor de gegevensopslag komt te vervallen. Opgeslagen cookies blijven op uw apparaat staan tot u deze wist. Dwingende wettelijke bewaartermijnen blijven onverlet.

Wij hebben geen invloed op de opslagduur van uw gegevens, die door de exploitanten van de conferentie-tools voor eigen doeleinden worden opgeslagen. Zie voor informatie inzake de details a.u.b. direct bij de exploitanten van de conferentie-tools.

 

Gebruikte conferentie-tools

Wij maken gebruik van de volgende conferentie-tools:

 

TeamViewer

Wij maken gebruik van TeamViewer. Aanbieder is de firma TeamViewer Germany GmbH, Jahnstr. 30, 73037 Göppingen. Details over de gegevensverwerking vindt u in de verklaring inzake gegevensbescherming van TeamViewer: https://www.teamviewer.com/en/privacy-policy/

Wij hebben met de aanbieder van TiemViewer een contract afgesloten inzake de verwerking en implementeren de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten volledig bij het gebruiken van TeamViewer.

 

Skype for Business

Wij maken gebruik van Skype for Business. Aanbieder is Skype Communications SARL, 23-29 Rives de Clausen, L-2165 Luxemburg. Details over de gegevensverwerking vindt u in de verklaring inzake gegevensbescherming van Skype: https://privacy.microsoft.com/nl-nl/privacystatement/

Wij hebben met de aanbieder van Skype for Business een contract afgesloten inzake de verwerking en implementeren de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten volledig bij het gebruiken van Skype for Business.

 

GoToMeeting

Wij maken gebruik van GoToMeeting. Aanbieder is de firma LogMeIn, Inc., 320 Summer Street Boston, MA 02210, VS. Details over de gegevensverwerking vindt u in de verklaring inzake gegevensbescherming van GoToMeeting: https://www.logmeininc.com/legal/privacy

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaard contractclausules van de EU-commissie. Details vindt u hier: https://logmeincdn.azureedge.net/legal/lmi-customer-dpa.pdf

Wij hebben met de aanbieder van GoToMeeting een contract afgesloten inzake de verwerking en implementeren de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten volledig bij het gebruiken van GoToMeeting.

 

Microsoft Teams

Wij maken gebruik van Microsoft Teams. Aanbieder is de firma Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, VS. Details over de gegevensverwerking vindt u in de verklaring inzake gegevensbescherming van Microsoft Teams: https://privacy.microsoft.com/nl-nl/privacystatement

Wij hebben met de aanbieder van Microsoft Teams een contract afgesloten inzake de verwerking en implementeren de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten volledig bij het gebruiken van Microsoft Teams.

 

9. Eigen diensten

 

Omgang met gegevens van sollicitanten

Wij bieden u de mogelijkheid om bij ons te solliciteren (bijv. per e-mail, post of via een online sollicitatieformulier). Hierna informeren wij u over de omvang, het doel en gebruik van uw in het kader van de sollicitatieprocedure verzamelde persoonsgegevens. Wij verzekeren dat het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw gegevens in overeenstemming is met het geldende recht inzake gegevensbescherming en alle overige wettelijke bepalingen en dat uw gegevens streng vertrouwelijk worden behandeld.

 

Omvang en doel van het verzamelen van gegevens

Wanneer u ons een sollicitatie stuurt, verwerken wij de hierbij verstrekte persoonsgegevens (bijv. contact- en communicatiegegevens, sollicitatiedocumenten, notities in het kader van sollicitatiegesprekken etc.) voor zover dat van belang is voor de beslissing over het starten van een dienstverband. Rechtsgrond hiervoor is § 26 BDSG-nieuw volgens Duits recht (totstandkoming van een dienstverband), art. 6 lid 1 sub b AVG (algemene contractafsluiting en – voor zover u uw toestemming heeft gegeven – art. 6 lid 1 sub a AVG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Uw persoonsgegevens worden binnen ons bedrijf uitsluitend doorgegeven aan personen die betrokken zijn bij de afhandeling van uw sollicitatie.

Indien de sollicitatie succesvol is, worden de door u ingediende gegevens op basis van § 26 BDSG-nieuw en art. 6 lid 1 sub b AVG voor het tot stand brengen van het dienstverband opgeslagen in onze computersystemen.

 

Bewaarduur van gegevens

Indien wij u geen baan kunnen aanbieden, u een baan afwijst of uw sollicitatie intrekt, behouden wij ons het recht voor om de door u toegestuurde gegevens op basis van onze gerechtvaardigde belangen (art. 6 lid 1 sub f AVG) max. 6 maanden na beëindiging van de sollicitatieprocedure (afwijzing of terugtrekking van de sollicitatie) bij ons te bewaren. Vervolgens worden de gegevens gewist en de fysieke sollicitatiegegevens vernietigd. Het doel van het bewaren is met name een bewijsdoel in geval van juridische geschillen. Indien duidelijk is dat de gegevens ook na afloop van de termijn van 6 maanden nodig zullen zijn (bijv. in verband met het dreigen van een rechtszaak of een lopende rechtszaak) vindt een wissing pas plaats, nadat het doel voor de langere bewaarduur is komen te vervallen.

Een langere bewaartijd is bovendien mogelijk wanneer u een overeenkomstige toestemming (art. 6 lid 1 sub a AVG) heeft gegeven of wettelijke verplichtingen tot bewaren tegen de wissing spreken.

 

Opname in de sollicitanten-pool

Indien wij u geen baan aanbieden, bestaat evt. de mogelijkheid om u op te nemen in onze sollicitanten-pool. Bij een opname worden alle documenten en informatie uit de sollicitatie overgenomen in de sollicitanten-pool, om in geval van een passende vacature contact te kunnen opnemen met u.

De opname in de sollicitanten-pool geschiedt uitsluitend op basis van uw uitdrukkelijke toestemming (art. 6 lid 1 sub a AVG). Het geven van toestemming is vrijwillig en houdt geen verband met de lopende sollicitatieprocedure. De betrokkene kan zijn toestemming te allen tijde intrekken. In dat geval worden de gegevens onherroepelijk gewist uit de sollicitanten-pool, voor zover er geen wettelijke bewaargronden zijn.

De gegevens uit de sollicitanten-pool worden uiterlijk twee jaar na het geven van toestemming onherroepelijk gewist.