Verklaring inzake gegevensbescherming

 

1. Een overzicht van de gegevensbescherming

 

Algemene informatie

De volgende informatie verschaft u een overzicht over wat er gebeurt met uw persoonlijke gegevens als u deze website bezoekt. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Uitgebreide informatie over het thema gegevensbescherming vindt u in de onder deze tekst genoemde verklaring inzake gegevensbescherming.

 

Gegevensregistratie op deze website

Wie is er verantwoordelijk voor het registreren van gegevens op deze website?

De gegevens op deze website worden door de exploitant van de website verwerkt. U vindt zijn contactgegevens in het colofon van deze website.

 

Hoe registreren wij uw gegevens?

Uw gegevens worden enerzijds verzameld doordat u die aan ons meedeelt. Het kan hierbij bijv. om gegevens gaan die u bij een contactformulier invult.

Andere gegevens worden bij bezoek van onze website automatisch of na uw toestemming door onze IT-systemen verzameld. Dat zijn voornamelijk technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip dat de pagina werd bekeken). De registratie van deze gegevens geschiedt automatisch zodra u de website opent.

 

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om te garanderen dat de website foutloos functioneert. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

 

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U heeft altijd het recht om gratis informatie te ontvangen over de herkomst, ontvangers en het doel van het opslaan van uw persoonsgegevens. U heeft bovendien het recht op rectificatie of wissing van deze gegevens. Wanneer u heeft ingestemd met het verwerken van uw gegevens, kunt u deze toestemming te allen tijde voor de toekomst intrekken. Bovendien heeft u het recht, om onder bepaalde omstandigheden te eisen dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt. Verder heeft u het recht om bij de bevoegde toezichthoudende instantie een klacht in te dienen.

Hiervoor en bij andere vragen over het thema gegevensbescherming kunt u altijd contact met ons opnemen onder het in het colofon genoemde adres.

 

Analysetools en tools van derden

Bij het bezoeken van deze website kan uw surfgedrag statistisch geanalyseerd worden. Dat wordt vooral met zogenaamde analyseprogramma's gedaan.

Nadere informatie over deze analyseprogramma's vindt u in de volgende verklaring inzake gegevensbescherming.

 

2. Hosting en Content Delivery Networks (CDN)

 

Extern hosting

Deze website wordt bij een externe dienstverlener gehost (verwerker). De persoonsgegevens die op deze website worden verzameld, worden op de servers van de verwerker opgeslagen. Het kan daarbij voornamelijk gaan om IP-adressen, contactverzoeken, meta- en communicatiegegevens, contractgegevens, contactgegevens, namen, websitetoegang en andere gegevens die door een website worden aangemaakt.

Wij maken gebruik van een verwerker om te kunnen voldoen aan onze contractuele verplichtingen tegenover onze potentiële en bestaande klanten (art. 6 lid 1 sub b AVG) en in het belang van een veilige, snelle en efficiënte gereedstelling van ons online aanbod door een professionele aanbieder (art. 6 lid 1 sub f AVG).

Onze verwerker zal uw gegevens slechts in die mate verwerken als noodzakelijk om aan zijn verplichtingen te kunnen voldoen en onze instructies met betrekking tot deze gegevens naleven.

Wij werken samen met de volgende verwerker:

 

Laudert GmbH + Co. KG

Von-Braun-Straße 8

48691 Vreden

Duitsland

 

Om te waarborgen dat de gegevens conform de AVG-richtlijn worden verwerkt hebben wij een contract afgesloten met een verwerker om deze in onze opdracht te verwerken.

 

3. Algemene aanwijzingen en verplichte informatie

 

Gegevensbescherming

De exploitanten van deze websites nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en conform de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en volgens deze verklaring inzake gegevensbescherming.

Wanneer u gebruik maakt van deze website worden diverse persoonsgerelateerde gegevens verzameld. Persoonsgerelateerde gegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. In deze verklaring inzake gegevensbescherming wordt toegelicht welke gegevens wij verzamelen en waarvoor wij die gebruiken. Ook wordt duidelijk gemaakt hoe en met welk doeleinde dat gebeurt.

Wij wijzen erop dat gegevensoverdracht in het internet (bijv. bij communicatie via e-mail) veiligheidshiaten kan vertonen. Een algehele bescherming van de gegevens tegen hacken is niet mogelijk.

 

Informatie over de verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke voor het verwerken van gegevens op deze website is:

 

STEINEL Vertrieb GmbH

Dieselstraße 80-84

D-33442 Herzebrock-Clarholz

 

Telefoon: +49 (0) 52 45 / 4 48-0

E-mail: info@steinel.de

 

Verwerkingsverantwoordelijke is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die alleen of samen met anderen over het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen e.d.) beslist.

 

Opslagduur

Voor zover in deze verklaring inzake gegevensbescherming geen speciale opslagduur werd aangegeven, bewaren wij uw persoongsgegevens tot het doel van de gegevensverwerking komt te vervallen. Wanneer u een terecht verzoek tot wissing claimt of uw toestemming om gegevens te verwerken intrekt, worden uw gegevens gewist, voor zover wij geen andere geoorloofde rechtsgronden voor het opslaan van uw persoonsgegevens hebben (bijv. belastingtechnische of handelsrechtelijke bewaartermijnen); in het laatste geval geschiedt de wissing nadat deze redenen zijn weggevallen.

 

Wettelijk voorgeschreven functionaris voor gegevensbescherming

Wij hebben voor ons bedrijf een functionaris voor gegevensbescherming aangewezen.

 

Aulinger Datenschutz & Consulting GmbH

Dr. Ralf Heine

Frankenstraße 348

45133 Essen

Duitsland

 

Telefoon: +49 (0) 201 9598662

E-mail: info@aulinger-dc.eu

 

Informatie over het doorgeven van gegevens aan de VS

Bij onze website worden onder andere tools van in de VS gevestigde bedrijven gebruikt. Als deze tools actief zijn, kunnen uw persoonsgegevens aan de VS-servers van de betreffende bedrijven worden doorgegeven. Wij wijzen erop dat de VS geen veilig derde land volgens het Europese recht inzake gegevensbescherming zijn. VS-bedrijven zijn verplicht om persoonsgegevens door te geven aan veiligheidsinstanties, zonder dat u als betrokkene hiertegen juridisch iets kunt doen. Het kan derhalve niet worden uitgesloten, dat VS-overheden (zoals geheime diensten) uw op VS-servers opgeslagen gegevens verwerken, analyseren en permanent opslaan voor controledoeleinden. Op deze verwerking hebben wij geen invloed.

 

Intrekken van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel procedures voor gegevensverwerking zijn alleen met uw uitdrukkelijke toestemming mogelijk. U kunt een gegeven toestemming te allen tijde weer intrekken. Dat heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de tot aan de intrekking uitgevoerde gegevensverwerking.

 

Recht van bezwaar tegen het verzamelen van gegevens in bijzondere gevallen en tegen direct marketing (art. 21 AVG)

WANNEER GEGEVENS OP GROND VAN ART. 6 LID 1 SUB E OF F AVG WORDEN VERWERKT, HEEFT U TE ALLEN TIJDE HET RECHT, OM OP BASIS VAN UW BIJZONDERE SITUATIE BEZWAAR AAN TE TEKENEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS; DAT GELDT OOK VOOR OP DEZE VOORSCHRIFTEN GEBASEERD PROFILING. DE BETREFFENDE RECHTSGROND, WAAROP EEN VERWERKING IS GEBASEERD, VINDT U IN DEZE VERKLARING INZAKE GEGEVENSBESCHERMING. WANNEER U BEZWAAR AANTEKENT, ZULLEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS NIET LANGER VERWERKEN, TENZIJ WIJ DWINGENDE GERECHTVAARDIGDE GRONDEN VOOR DE VERWERKING KUNNEN AANTONEN, DIE ZWAARDER WEGEN DAN UW BELANGEN, RECHTEN EN VRIJHEDEN OF DE VERWERKING IN HET BELANG IS VAN HET CLAIMEN, UITOEFENEN OF VERDEDIGEN VAN RECHTSGRONDEN (BEZWAAR VOLGENS ART. 21 LID 1 AVG).

WANNEER UW PERSOONSGEGEVENS VERWERKT WORDEN IN HET KADER VAN DIRECT MARKETING, HEEFT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS DIE U BETREFFEN VOOR DERGELIJKE MARKETING; DAT GELDT OOK VOOR PROFILING, VOOR ZOVER DIE IN VERBAND STAAT MET DERGELIJKE DIRECT MARKETING. ALS U BEZWAAR AANTEKENT, WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS VERVOLGENS NIET MEER VOOR DIRECT MARKETING GEBRUIKT (BEZWAAR VOLGENS ART. 21 LID 2 AVG).

 

Recht om bij de bevoegde toezichthoudende instantie een klacht in te dienen

Indien in strijd met de AVG wordt gehandeld, hebben de betrokken personen het recht om bij een toezichthoudende instantie, met name in de lidstaat waar hun gewoonlijke verblijfplaats, hun werkplek of de plaats van de vermeende overtreding is, een klacht in te dienen. Het recht om een klacht in te dienen bestaat onafhankelijk van andere administratieve of gerechtelijke rechtsmiddelen.

 

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U heeft het recht om gegevens die wij op basis van uw toestemming of om te voldoen aan een contract automatisch verwerken, aan uzelf of een derde in een gebruikelijk, door machines leesbaar formaat te laten overhandigen. Indien u directe overdracht aan een andere verantwoordelijke persoon verlangt, geschiedt dat uitsluitend voor zover dat technisch realiseerbaar is.

 

SSL- of TLS-versleuteling

Deze site maakt om veiligheidsredenen en om vertrouwelijke inhoud, zoals bestellingen of aanvragen, die u ons als exploitant stuurt, veilig te versturen, gebruik van een SSL- of TLS-versleuteling. Een versleutelde verbinding herkent u eraan dat de adresregel van de browser wisselt van 'http://' naar 'https://' en aan het slot-symbool in uw browser-regel.

Als de SSL- of TLS-versleuteling geactiveerd is, kunnen de gegevens die u aan ons stuurt niet worden meegelezen door derden.

 

Versleuteld betalingsverkeer op deze website

Wanneer na het afsluiten van een contract waaraan kosten verbonden zijn, de verplichting bestaat om ons uw betalingsgegevens (zoals uw rekeningnummer bij automatische machtiging) te sturen, worden deze gegevens benodigd voor de betalingsafhandeling.

Het betalingsverkeer met de gebruikelijke betalingsmiddelen (Visa/MasterCard, machtiging) geschiedt uitsluitend via een versleutelde SSL- of TLS-verbinding. Een versleutelde verbinding herkent u eraan dat de adresregel van de browser wisselt van 'http://' naar 'https://' en aan het slot-symbool in uw browser-regel.

Bij versleutelde communicatie kunnen de betalingsgegevens die u aan ons stuurt niet door derden worden meegelezen.

 

Informatie, wissing en rectificatie

In het kader van de geldende wettelijke voorschriften heeft u altijd het recht om gratis informatie te ontvangen over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en ontvangers en het doel van de gegevensverwerking en evt. een recht op rectificatie of wissen van deze gegevens. Hiervoor en bij andere vragen over het thema persoonsgegevens kunt u altijd contact met ons opnemen onder het in het colofon genoemde adres.

 

Recht op beperking van de verwerking

U heeft het recht om te eisen dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt. Hiervoor kun u altijd contact opnemen met ons onder het in het colofon genoemde adres. Het recht op beperking van de verwerking bestaat in de volgende gevallen:

·        Als u de juistheid van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens betwist, hebben wij over het algemeen tijd nodig om dit te controleren. Voor de duur van deze controle heeft u het recht om te verlangen dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt.

·        Als de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig geschiedt/geschiedde, kunt u in plaats van wissing de beperking van de gegevensverwerking verlangen.

·        Als wij uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben, u deze echter voor de uitoefening, verdediging of het claimen van juridische vorderingen nodig heeft, heeft u het recht om in plaats van de wissing de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verlangen.

·        Wanneer u een bezwaar volgens art. 21 lid 1 AVG heeft ingediend, dient er een afweging tussen uw en onze belangen te worden gemaakt. Zolang nog niet vaststaat, wiens belangen zwaarder wegen, heeft u het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen.

Als u de verwerking van uw persoonsgegevens heeft beperkt, mogen deze gegevens  – afgezien van de opslag – alleen met uw instemming of voor het claimen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims of ter verdediging van de rechten van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon om redenen van een belangrijk openbaar belang van de Europese Unie of een lidstaat worden verwerkt.

 

Bezwaar tegen reclamemails

Hiermee wordt bezwaar gemaakt tegen het gebruiken van bij door de colofonplicht gepubliceerde contactgegevens voor het toesturen van niet uitdrukkelijk aangevraagde reclame en informatiematerialen. De exploitanten van de sites behouden zich uitdrukkelijk juridische stappen voor, wanneer ongewenste reclame-informatie, bijvoorbeeld in de vorm van spammails, wordt toegezonden.