…

Governance Responsibility

Vertrouwen door openheid

Bij STEINEL zetten we ons in voor een verantwoord en duurzaam bedrijfsbestuur. Wij houden ons aan het gegeven wettelijke kader en stemmen ons handelen ook af op onze missieverklaring. Met een compliance management, het vermijden van onnodige risico's, het instellen van management- en controleprocessen en het creëren van transparantie, onder meer door onafhankelijke certificeringen, voldoen wij aan onze bedrijfsverplichting..
compliance.jpg

Wat bedoelen we met

Naleving

De term compliance betekent over het algemeen het voldoen aan vereisten; in engere zin dus wettelijke conformiteit en het naleven van de wet door het bedrijf en zijn werknemers. 

In de context van Steinel GmbH gebruiken we compliance om te verwijzen naar de maatregelen die we hebben genomen om zowel de naleving van de wet als een ethische bedrijfsvoering te garanderen. De eisen hebben bijvoorbeeld betrekking op milieubescherming, arbeidsveiligheid, gegevensbescherming en klimaatbescherming.

Amfori.jpg

Governance

Onze toewijding

Naast de wettelijke vereisten heeft STEINEL een eigen gedragscode en een missieverklaring voor alle medewerkers opgesteld. Steinel GmbH ondersteunt ook de gedragscode van het Amfori Business Social Compliance Initiative BSCI, een Europees bedrijfsinitiatief ter verbetering van de arbeidsomstandigheden in de wereldwijde toeleveringsketen.

De nieuwe eisen met betrekking tot sociale en ethische verantwoordelijkheid in de toeleveringsketen die voortvloeien uit de Supply Chain Sourcing Obligations Act worden geïmplementeerd via AI-gebaseerde risicobeoordeling van leveranciers.

De Steinel fabrieken in Curtea de Arges (zie auditrapport) en Chisinau (zie auditrapport) kregen opnieuw een zeer goede beoordeling (algemene beoordeling A) in de BSCI-audit.

Wet zorgvuldigheid toeleveringsketen & wet bescherming klokkenluiders

Er is een meldingssysteem geïmplementeerd dat wordt vereist door §8 van de LKSG en §11 van de klokkenluidersbeschermingswet.

Je kunt schendingen van de Supply Chain Security Obligations Act (LkSG) en meldingen op grond van de Whistleblower Protection Act §11 hier melden.

Productconformiteit
Product Compliance

In het geval van productconformiteit - in het Duits "Produktkonformität" - gaat het om de conformiteit van een product met de geldende regels. Deze regels worden beschreven in EU-verordeningen en richtlijnen, nationale wetten en ook normen.

Voor STEINEL-producten voor de Europese markt vloeien deze eisen voornamelijk voort uit de implementatie van de hiernaast vermelde verordeningen en richtlijnen:

  • de laagspanningsrichtlijn,
  • de EMC-richtlijn,
  • de Machinerichtlijn,
  • de richtlijn RED,
  • de RoHS-richtlijn,
  • de richtlijn ecologisch ontwerp,
  • de REACH-verordening en
  • de GDPR

Overzicht van de certificering van onze producten

Onze producten gaan veel verder dan de wettelijk vereiste normen. Bovendien werken wij samen met instituten over de hele wereld om ervoor te zorgen dat elk van onze producten onafhankelijk wordt getest.
01_Startseite_HEADER BILD_1.png

Conform met milieurichtlijnen

Vanaf het begin van het productontwikkelingsproces zorgen we voor een milieuvriendelijke implementatie. De toepasselijke milieurichtlijn voor het product wordt bepaald met behulp van de checklist "milieuvriendelijk ontwerp". Wanneer nieuwe componenten worden geleverd, worden de milieucertificaten opgeslagen via gedefinieerde workflows, extra gecontroleerd door gekwalificeerd milieumanagementpersoneel en vervolgens gearchiveerd in de product material master in het ERP-systeem.

Via de Steinel environmental supplier query worden alle leveranciers jaarlijks verzocht om de conformiteit van de milieuvereisten van de reeds geleverde artikelen te bevestigen. De verificaties worden systematisch geregistreerd, gedocumenteerd en gearchiveerd. Daarnaast wordt de conformiteit met milieurichtlijnen (ROHS, PAK's, POP's en andere) geverifieerd door middel van productgerelateerde en risicogebaseerde materiaaltests op willekeurige monsters door middel van Steinel XRF-analyses en natchemische tests door gecertificeerde laboratoria.

Reach+%402x.png.jpg

De REACH-richtlijn staat voor "Registratie, Evaluatie, Autorisatie van Chemische stoffen" en is uitgevaardigd door de EU. De richtlijn dient ter bescherming van het milieu en de menselijke gezondheid en is een van de strengste voorschriften voor de omgang met chemische stoffen ter wereld. Reach-gecertificeerde producten voldoen aan de specificaties van de richtlijn.

RoHS%402x.png.jpg

De RoHS-richtlijn (beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur) regelt het gebruik van gevaarlijke stoffen in apparatuur en onderdelen. Zo is bijvoorbeeld het gebruik van kwik, lood en cadmium in de meeste apparaten verboden. RoHS-gecertificeerde producten bevatten geen gevaarlijke stoffen die schadelijk zijn voor het milieu en moeilijk kunnen worden verwijderd. RoHS-conformiteit is vereist voor de CE-markering van elektrische producten.

RoHS+China%402x.png.jpg

Naast de Europese RoHS-richtlijn heeft ook China een verordening uitgevaardigd, China RoHS genaamd, om het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen zoals zware metalen in elektrische onderdelen te beperken. Het groene cirkelsymbool geeft aan dat de grenswaarden worden gehaald. Als de waarden worden overschreden, moet in de oranje cirkel een tijd worden aangegeven voor veilig gebruik.

WEEE%402x.png.jpg

De AEEA-richtlijn van de EU (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur) regelt de distributie, terugname en correcte verwijdering van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur in Europa.

Polyzyklische+Aromatische+Kohlenwasserstoffe+%28PAK%29%402x.png.jpg

Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's) zijn een groep stoffen die zorgwekkend zijn voor de mens en milieu-organismen, onder andere omdat ze giftig zijn. Daarom zijn er door de wetgever grenswaarden voor PAK's vastgesteld.

Conflict+Minerals%402x.png.jpg

Met de EU-regelgeving inzake conflictmaterialen zoals tin, wolfraam en goud wordt de due diligence langs de toeleveringsketens aangescherpt. De inkooppraktijken van grote bedrijven moeten bijvoorbeeld openbaar worden gemaakt. Dit is bedoeld om geweld en mensenrechtenschendingen in conflictgebieden tegen te gaan.

label.png

Conformiteit met de richtlijn ecologisch ontwerp

De eisen van de Ecodesign-richtlijn gelden voor alle lampen die STEINEL produceert en op de markt brengt. In het productontwikkelingsproces worden alle lampen gemeten als onderdeel van de testserie en de testrapporten worden dienovereenkomstig gedocumenteerd. Bovendien worden tijdens de productie tests uitgevoerd. Het STEINEL meetsysteem wordt gekalibreerd door een jaarlijkse vergelijkende meting, d.w.z. de optische meting van een armatuur (10 monsters) door een geaccrediteerd laboratorium.

Verdere onderwerpen rond duurzaamheid

teaser_environment.jpg

Environment - Bescherming van onze bestaansmiddelen

Hoe ziet het kader voor milieuvriendelijke productie er bij STEINEL uit? En hoe kan een slimme productontwikkeling tot meer duurzaamheid leiden? Een blik achter de schermen toont ons streven naar energie-efficiëntie, milieu- en klimaatbescherming.

teaser_social_responsibility.jpg

Social Responsibility - Samen sterk

Wij stellen de mens centraal. Of het nu gaat om een werknemer, leerling, manager of uitvinder. Onze waarden komen tot uitdrukking in de STEINEL-missieverklaring. Dit is onze leidraad voor ons handelen en geeft blijk van onze verantwoordelijkheid.