…

Governance Responsibility

Vertrouwen door openheid

Bij STEINEL zetten we ons in voor een verantwoord en duurzaam bedrijfsbestuur. Wij houden ons aan het gegeven wettelijke kader en stemmen ons handelen ook af op onze missieverklaring. Met een compliance management, het vermijden van onnodige risico's, het instellen van management- en controleprocessen en het creëren van transparantie, onder meer door onafhankelijke certificeringen, voldoen wij aan onze bedrijfsverplichting..

Overzicht van de certificering van onze producten

Onze producten gaan veel verder dan de wettelijk vereiste normen. Bovendien werken wij samen met instituten over de hele wereld om ervoor te zorgen dat elk van onze producten onafhankelijk wordt getest.
CE%402x.png.jpg

Het acroniem CE staat voor "Conformité Européenne" en kan worden vertaald als "Europese conformiteit". De CE-markering wordt aangebracht op producten die voldoen aan de toepasselijke eisen van de Europese Gemeenschap op het gebied van veiligheid, gezondheidsbescherming en milieubescherming en waarvoor een overeenkomstige conformiteitsbeoordelingsprocedure is uitgevoerd. De handel in deze producten is toegestaan in de gehele Europese Economische Ruimte.

UKCA%402x.png.jpg

UKCA staat voor "UK Conformity Assessed", is in de context van de Brexit ontstaan als een Britse variant van de CE-markering en markeert de conformiteit van producten met de vereisten van het Verenigd Koninkrijk.


UL%402x.png.jpg

Underwriters Laboratories Inc. (UL) is een van 's werelds belangrijkste onafhankelijke instellingen voor het testen en certificeren van materialen, componenten en eindproducten op het gebied van productveiligheid. Niet alleen materialen en producten worden getest, maar ook het gehele fabricageproces in termen van veiligheid, prestaties en milieucompatibiliteit. Certificatie toont ook de conformiteit van producten met de veiligheidsvoorschriften van de VS en Canada aan. Deze zijn strenger dan in Europa.Reach+%402x.png.jpg

De REACH-richtlijn staat voor "Registratie, Evaluatie, Autorisatie van Chemische stoffen" en is uitgevaardigd door de EU. De richtlijn dient ter bescherming van het milieu en de menselijke gezondheid en is een van de strengste voorschriften voor de omgang met chemische stoffen ter wereld. Reach-gecertificeerde producten voldoen aan de specificaties van de richtlijn.

RoHS%402x.png.jpg

De RoHS-richtlijn (beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur) regelt het gebruik van gevaarlijke stoffen in apparatuur en onderdelen. Zo is bijvoorbeeld het gebruik van kwik, lood en cadmium in de meeste apparaten verboden. RoHS-gecertificeerde producten bevatten geen gevaarlijke stoffen die schadelijk zijn voor het milieu en moeilijk kunnen worden verwijderd. RoHS-conformiteit is vereist voor de CE-markering van elektrische producten.

RoHS+China%402x.png.jpg

Naast de Europese RoHS-richtlijn heeft ook China een verordening uitgevaardigd, China RoHS genaamd, om het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen zoals zware metalen in elektrische onderdelen te beperken. Het groene cirkelsymbool geeft aan dat de grenswaarden worden gehaald. Als de waarden worden overschreden, moet in de oranje cirkel een tijd worden aangegeven voor veilig gebruik.

WEEE%402x.png.jpg

De AEEA-richtlijn van de EU (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur) regelt de distributie, terugname en correcte verwijdering van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur in Europa.

Polyzyklische+Aromatische+Kohlenwasserstoffe+%28PAK%29%402x.png.jpg

Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's) zijn een groep stoffen die zorgwekkend zijn voor de mens en milieu-organismen, onder andere omdat ze giftig zijn. Daarom zijn er door de wetgever grenswaarden voor PAK's vastgesteld.

Conflict+Minerals%402x.png.jpg

Met de EU-regelgeving inzake conflictmaterialen zoals tin, wolfraam en goud wordt de due diligence langs de toeleveringsketens aangescherpt. De inkooppraktijken van grote bedrijven moeten bijvoorbeeld openbaar worden gemaakt. Dit is bedoeld om geweld en mensenrechtenschendingen in conflictgebieden tegen te gaan.

Verdere onderwerpen rond duurzaamheid

teaser_environment.jpg

Environment - Bescherming van onze bestaansmiddelen

Hoe ziet het kader voor milieuvriendelijke productie er bij STEINEL uit? En hoe kan een slimme productontwikkeling tot meer duurzaamheid leiden? Een blik achter de schermen toont ons streven naar energie-efficiëntie, milieu- en klimaatbescherming.

teaser_social_responsibility.jpg

Social Responsibility - Samen sterk

Wij stellen de mens centraal. Of het nu gaat om een werknemer, leerling, manager of uitvinder. Onze waarden komen tot uitdrukking in de STEINEL-missieverklaring. Dit is onze leidraad voor ons handelen en geeft blijk van onze verantwoordelijkheid.