Prodejní a dodací podmínky


I. Všeobecná ustanovení

1. Naše dodávky a plnění realizujeme výlučně za následujících podmínek. Tyto podmínky platí v příslušném znění jak pro budoucí smlouvy na dodávky zboží a poskytování služeb, tak také pro všechny ostatní budoucí obchodní vztahy, i když nebudou znovu výslovně dohodnuty. Tyto podmínky budou posuzovány jako přijaté nejpozději s převzetím zboží. Tímto výslovně odmítáme potvrzení ze strany obchodního partnera s odkazem na jeho obchodní nebo nákupní podmínky.

2. Odchylky od těchto obchodních podmínek budou účinné pouze v případě, že je písemně potvrdíme.

3. Naše nabídky jsou nezávazné do okamžiku, dokud je písemně nepotvrdíme. Všechny údaje v prospektech a v podkladech, připojených k nabídce, jsou závazné pouze v případě, že budou písemně potvrzeny. Vyhrazujeme si výslovně právo na provádění drobných změn na základě technického pokroku v průběhu dodací lhůty.

4. Údaje a vyobrazení, obsažená v prospektech, katalozích a jiných podkladech a na naší webové stránce, jsou přibližné hodnoty, obvyklé v daném odvětví a jsou závazné pouze, pokud je výslovně písemně potvrdíme.

5. Změny konstrukce, designu, volby materiálu a výroby zůstávají také po odeslání potvrzení zakázky výslovně vyhrazeny, pokud nedojde na jejich základě ke změně ceny a/nebo důležitých funkcí nebo dodací lhůty a pokud to bude pro zákazníka únosné.II. Ceny a platební podmínky

1. Ceny se rozumí ze závodu nebo ze skladu, plus příslušná platná daň z přidané hodnoty a příslušné platné paušální sazby přepravních nákladů, pokud není v jednotlivém případě výslovně ujednáno jinak.

2. Není-li dohodnuto jinak, jsme vázáni cenami obsaženými v našich nabídkách po dobu 30 dnů od data nabídky. Smluvně závazné jsou ceny, uvedené v našem potvrzení zakázky.

3. Od hodnoty zakázky 7 500 Kč bez DPH jsou naše dodávky vyplacené na adresu místa určení v České republice. Při hodnotě zakázky do 7 500 Kč bez DPH účtujeme paušální částku dopravních nákladů ve výši 200 Kč bez DPH.

4. Naše ceny vycházejí ze mzdových, materiálových a režijních nákladů a z externích nákladů (např. přepravních nákladů, odvodů atd.) v okamžiku potvrzení zakázky. Pokud se tyto náklady během osmi (8) týdnů mezi uzavřením smlouvy a dodávkou zvýší, budeme oprávněni, ceny odpovídajícím způsobem zvýšit, ledaže budeme v prodlení s dodávkou.

5. Splatnost našich faktur činí třicet (30) dnů od data faktury pokud nebylo dohodnuto jinak.6. Pro určení včasnosti plateb je směrodatný okamžik, ve kterém bude úhrada připsána na našem bankovním účtu.

7. Při nedodržení splatnosti faktur budou bez upomínání účtovány úroky z prodlení podle § 1956 Občanského zákoníku. Uplatnění dalšího nároku na náhradu škody na základě prodlení je vyhrazeno

8. Zadržovací právo a oprávnění k provádění zápočtu náleží partnerovi pouze do té míry, do které budou nesporně a právoplatně zjištěny jeho protinároky. Partner může dále provádět zápočty s právoplatně zjištěnými a nespornými protinároky.

9. Pokud to budeme považovat za nutné, jsme oprávněni, kdykoli před odesláním zboží, vyžadovat platbu předem. Pokud bude po uzavření smlouvy zjištěno, že je naše pohledávka z důvodu nedostatečné platební schopnosti partnera ohrožena, jsme oprávněni stanovit okamžitou splatnost všech nepromlčených pohledávek z běžného obchodního vztahu s partnerem (projev nejistoty). Projev nejistoty se dále vztahuje na všechny další otevřené dodávky a otevřená plnění z obchodního vztahu s partnerem.III. Dodací podmínky, vyšší moc, prodlení, nemožnost dodávky

1. Dodací lhůty a termíny jsou nezávazné, ledaže je výslovně a závazně označíme jako závazné. Partner nás může tři týdny po překročení nezávazného dodacího termínu písemně vyzvat k dodávce v přiměřené lhůtě. Na základě této upomínky se dostaneme do prodlení. 

2. Naše dodávky se považují za včas splněné, pokud dodávka opustila náš sklad, popř. závod, poslední den sjednaného nebo stanoveného termínu nebo v dohodnutý termín dodání.

3. Pokud není dočasně možné nebo pro nás podstatně obtížnější dodržet dodací lhůty nebo termíny z důvodu vyšší moci, jsou naše smluvní závazky pozastaveny a dodací lhůty nebo data se odpovídajícím způsobem prodlužují. Vyšší moc zahrnuje zejména nepředvídatelné překážky výkonu nebo narušení, které jsou mimo naši sféru vlivu, nebylo možné je odvrátit ani napravit ani s péčí obezřetného obchodníka a které nemají pouze krátkodobé trvání. Patří sem zejména nepředvídatelné okolnosti, které nastaly po uzavření smlouvy, jako jsou potíže s obstaráváním materiálu, narušení provozu, stávky, výluky, nedostatek personálu, nedostupnost potřebných dopravních prostředků, pokud a v rozsahu že za tyto okolnosti neneseme odpovědnost. Pokud zpoždění dodávky nebo plnění z důvodu vyšší moci trvá déle než dva (2) měsíce, je partner oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud jde o část, která ještě nebyla splněna. Okolnosti vyšší moci můžeme uplatnit pouze tehdy, pokud jsme o tom neprodleně informovali partnera.

4. Případné pokračující propuknutí infekčního onemocnění COVID-19, včetně potenciálně mutovaných kmenů („virus“) a odpovídající opatření, která byla nebo jsou přijímána na národní nebo mezinárodní úrovni nebo jejichž provedení je oficiálně doporučeno za účelem omezení jeho dalšího šíření, může nepříznivě ovlivnit naši schopnost plnit naše smluvní závazky. Nežádoucí následky mohou být způsobeny zejména, ale nejsou omezeny pouze na rozhodnutí vlády České republiky nebo jiného veřejného orgánu (včetně uvalení embarga, omezení dovozu nebo vývozu, nařízení karantény nebo jiných omezení nebo zákazů a dodržování souvisejících vládních nařízení, pravidel, nařízení nebo závazná či oficiální doporučení našim provozům nebo některým z našich dodavatelů) a mají za následek zpoždění nebo nedostatek materiálu, nadměrnou nemocnost personálu, potíže nebo zvýšené náklady při získávání personálu, zboží nebo dopravy, faktická omezení mobility nebo jiné okolnosti ovlivňující výkon dodávky a Služby (dále pouze: „Virové efekty“). Oddíl III. 3. těchto podmínek se použije odpovídajícím způsobem na účinky viru.

5. V případě Virových efektů dle Oddílu III. 4. těchto podmínek přijmeme obchodně přiměřená opatření, abychom omezili potenciální dopad účinků viru na plnění našich smluvních závazků. Bez ohledu na provedení takových opatření má partner právo zahájit jednání o určení přiměřeného navýšení smluvní ceny, pokud a v rozsahu, v jakém Virové efekty způsobily významný nárůst nákladů při poskytování našich dodávek nebo služeb.

6. Ustanovení Oddílů III. 3. a III. 4. těchto podmínek nemají žádný vliv na další výjimky vyplývající z těchto podmínek nebo platných právních předpisů.

7. Pokud nebudou dodrženy závazně přislíbené lhůty z našeho zavinění, poskytne nám partner přiměřenou dodatečnou lhůtu, po jejímž marném uplynutí může od smlouvy odstoupit. Další nároky, přesahující tento rámec, jsou vyloučeny, ledaže by bylo prodlení zaviněno hrubou nedbalostí.

8. Pokud došlo ke zpoždění dodávky, aniž bychom zpoždění zavinili úmyslně nebo z hrubé nedbalostíi je nárok partnera na náhradu škody z důvodu prodlení s plněním omezen na 0,5 % čisté ceny služeb ovlivněných zpožděním za každý celý týden trvání prodlení se splněním našich povinností, nicméně maximálně do výše 5 % čisté ceny služeb dotčených prodlením.IV. Expedice, přechod rizik, balení, dílčí dodávka

1. Dodávka zboží bude realizována podle podmínky „ze závodu (EXW)“ podle Incoterms 2022, pokud nebude dohodnuto něco jiného.

2. Způsob a prostředky expedice, stejně jako přepravu a přepravce volíme my.

3. Pokud se stane přeprava určeným způsobem na místo určení v určeném čase bez našeho zavinění nemožnou nebo bude významně ztížena, jsme oprávněni, realizovat dodávku na místo určení jiným způsobem; náklady, které tím vzniknou, nese partner. Nepřebíráme žádnou záruku za cenově nejvýhodnější přepravu.

4. Při předání zboží dopravci nebo přepravci, nejpozději však při opuštění skladu nebo dodacího závodu, přechází nebezpečí, rovněž zabavení zboží, u všech obchodů, tedy také u zásilek, dodávaných vyplaceně do domu, na partnera. Přepravní pojištění, jehož náklady nese partner, obstaráme pouze na základě výslovné písemné dohody.

5. Jsme oprávněni k provádění dílčích dodávek v únosném rozsahu. Překročení a krácení dohodnutého množství dodávky jsou přípustná v rozsahu, který je v odvětví obvyklý.

6. Riziko náhodné ztráty a znehodnocení zboží přechází na partnera,

a) pokud partner vyzvedne zboží nebo jej nechá vyzvednout dle dohody v místě dodání, pokud a v rozsahu, v jakém jsme zboží dali k dispozici k vyzvednutí na dohodnutém místě dodání a informovali o tom Partnera,

nebo

b) jinak, pokud jsme zboží předali dopravci.

7. V případě, kdy přeprava zboží není realizována našimi prostředky, přechází riziko ztráty nebo znehodnocení zboží na partnera nejpozději v okamžiku, kdy zboží opustí náš sklad nebo areál závodu, a to i v případě všech dodávek.V. Výhrada vlastnictví

1. Vlastnictví k předmětu koupě přejde na kupujícího teprve splněním všech pohledávek, vzniklých z obchodního vztahu (včetně požadavku výpočtu salda kontokorentu) s partnerem.

2. 2. Partner smí dále prodávat zboží, jež je předmětem výhrady vlastnictví, v rámci běžného obchodního styku a pouze za podmínky, že se partner se svým zákazníkem dohodne na platbě celé zálohy nebo se s zákazníkem dohodne, že vlastnictví nepřejde na zákazníka, dokud zákazník nesplní veškeré své platební povinnosti a dale se zaváže, že bude se zbožím nakládat pouze po úplném zaplacení kupní ceny. Partner není oprávněn nakládat s vyhrazeným zbožím jiným způsobem, zejména jeho zastavením nebo převodem jako zajištění.

3. Jsme oprávněni zrušit oprávnění partnerovi k dalšímu prodeji zboží a vymáhat pohledávky vzniklé za partnerem, pokud je partner v prodlení s platbami vzniklými  z našeho vzájemného obchodního vztahu nebo pokud partner naložil s vyhrazeným zbožím mimo rámec běžného obchodního styku. Totéž platí v případě podstatného zhoršení finanční situace partnera po uzavření smlouvy nebo v případě návrhu na zahájení insolvenčního řízení na majetek partnera.

4. Partner je povinen udržovat vyhrazené zboží na vlastní náklady v bezvadném stavu a zároveň se zavazuje pojistit vyhrazené zboží v náš prospěch proti krádeži, rozbití, požáru, vodě a jiným rizikům. Partner nás s okamžitou platností opravňuje k uplatnění všech nároků na náhradu vzniklých z těchto pojištění.

5. Partner je povinen s námi spolupracovat na opatřeních, která jsou nezbytná k ochraně naší výhrady vlastnictví. Partner nás neprodleně informuje o všech vynucovacích opatřeních třetích stran vůči vyhrazenému zboží, vůči nám postoupeným pohledávkám. To platí i pro poškození jakéhokoli jiného druhu.

6. V případě porušení povinností partnera, zejména při prodlení s placením, jsme po marném uplynutí přiměřené lhůty, stanovené partnerovi k dodržení závazků, oprávněni odstoupit od smlouvy a vyžadovat vrácení zboží; zákonná ustanovení o zbytečnosti stanovení lhůty zůstanou nedotčena. Jsme také oprávněni odstoupit od smlouvy v případě podání žádosti o zahájení insolvenčního řízení na majetek partnera. Partner je povinen zboží vydat.

7. Všechny pohledávky a práva vůči třetím subjektům z prodeje našeho zboží, ke kterému nám přísluší vlastnická práva, nám partner postoupí jako zajištění již nyní. Postoupení práv tímto přijímáme.

8. Pokud bude námi dodané zboží spojeno nebo smíseno s jiným zbožím, nabudeme spoluvlastnictví ve výši poměru hodnoty, kterou bude mít zboží s výhradou vlastnictví v okamžiku jeho spojení nebo smísení.

9. Pokud partner prodá námi dodané zboží s výhradou vlastnictví, popř. pokud bude toto zboží prodáno, dodáno nebo zabudováno v rámci smlouvy o dílo, smlouvy o dodání díla nebo smlouvy o provedení stavby, třetímu subjektu - bez ohledu na jeho hodnotu nebo stav - postoupí nám již nyní až do úplného umoření všechny označené pohledávky, které mu vzniknou z prodeje, dodávky nebo vestavby vůči jeho smluvnímu partnerovi se všemi vedlejšími právy, včetně nároků na náhradu škody, které mu vzniknou z tohoto právního úkonu dalšího prodeje nebo vestavby, ve výši hodnoty faktury našeho plnění.

10. Partner nás bude neprodleně informovat o exekučních opatřeních třetích subjektů vůči zboží s výhradou vlastnictví, vůči nám postoupeným pohledávkám nebo jiných záruk a předá nám nutné podklady pro intervenci. To platí také pro škody jiného druhu.VI. Věcné vady

1. Kupující dodávku a plnění po obdržení neprodleně zkontroluje. Pokud dodávka a plnění po kontrole vykazuje vady, sjedná kupující s námi způsob a lhůty pro realizaci svých práv z vadného plnění dle ust. § 2099 a násl. Občanského zákoníku. 

2. Nároky ze záruky neplatí v případě pouze nepodstatných vad nebo nepodstatných odchylek od použitelnosti, v případě přirozeného opotřebení nebo škod, které vzniknou po přechodu rizik následkem chybného nebo nedbalého používání, nadměrného namáhání, při použití nevhodných provozních prostředků, v rámci závadných stavebních prací nebo mimořádných vnějších vlivů, nebo které nejsou předpokládány podle smlouvy nebo podle použití k určenému účelu, stejně jako při nereprodukovatelných chybách softwaru.
Nároky na odstranění vad a následků, které na jejich základě vzniknou, neplatí rovněž v případě, že budou partnerem nebo třetími subjekty provedeny neodborné změny nebo opravy.

3. Případné věcné vady nám partner nebo třetí subjekt ohlásí písemně. Vady přitom musí být popsány co možná nejpodrobněji. Dalším předpokladem pro uplatnění odpovědnosti za věcné vady je podání důkazu o nabytí příslušného zboží (dodací list, faktura atd.).

4. V případě, že nám partner nebo třetí subjekt neposkytne neprodleně příležitost, abychom se o věcné vadě přesvědčili, pokud nám zejména na vyžádání nedá neprodleně reklamované zboží k dispozici, zaniknou všechna práva z důvodu věcné vady.

5. Díly nebo plnění budou námi podle naší volby – bez ohledu na dobu provozu – bezplatně opraveny, znovu dodány nebo plnění budou nově poskytnuta, pokud nám byla vada oznámena v rámci promlčecí lhůty a její příčina existovala již v okamžiku přechodu rizik. Pro toto dodatečné plnění nám bude poskytnuta přiměřená lhůta.

6. V případě, že bude dodatečné plnění neúspěšné, může partner nebo třetí subjekt – nehledě na případně nároky na náhradu škody – odstoupit od smlouvy nebo zkrátit platbu.

7. Nároky partnera nebo třetího subjektu na nutné výdaje pro účely dodatečného plnění, zejména přepravní, cestovní, pracovní a materiálové náklady atd., převezmeme pouze tehdy, pokud budou v jednotlivém případě přiměřené v poměru ke kupní ceně zboží.

8. Nároky na základě věcných vad budou promlčeny po dvanácti (12) měsících, počítáno od okamžiku přechodu rizik. To neplatí v případě, že zákon předepisuje delší lhůty a v případech poškození života nebo zdraví, v případě námi hrubě nebo následkem nedbalosti způsobeného zanedbání povinnosti a v případě záměrného zamlčení vady. Zákonná ustanovení o pozastavení běhu lhůty, pozastavení a novém začátku promlčení zůstávají nedotčena.VII. Náhrada škody a náhrada nákladů 

1. Vyloučeny jsou nároky na náhradu škody a náhradu výdajů partnera, bez ohledu na právní důvod, zejména kvůli porušení povinností ze závazkového vztahu a z nedovoleného jednání. To neplatí v případech povinného ručení podle zákonných předpisů, v případě úmyslu nebo hrubé nedbalosti, v případě poškození života a zdraví.

2. Pokud partnerovi podle těchto ustanovení náležejí nároky na náhradu škody, budou promlčeny při uplynutí promlčecí lhůty pro nároky z věcných vad. V případě nároků na náhradu škody podle zákona o odpovědnosti za produkt, platí zákonné promlčecí lhůty.

3. Pokud bude naše odpovědnost vyloučena nebo omezena, platí to také pro osobní odpovědnost našich spolupracovníků, zákonných zástupců a pomocníků při plnění.VIII. Mlčenlivost

1. Partner je povinen považovat všechny informace, zejména know-how a obchodní tajemství, které od nás získá (dále jen „informace“), za důvěrné vůči třetím osobám. Partner zejména není oprávněn zveřejňovat nebo zpřístupňovat třetím stranám tyto informace bez našeho předchozího souhlasu. Tyto informace mají být použity pouze pro účely plnění smlouvy. Partner se také zavazuje, že nebude zkoumat, analyzovat, rozebírat nebo dekompilovat naše produkty, které nejsou veřejně dostupné, ani neurčovat jejich složení pomocí jiných metod reverzního inženýrství. Tento zákaz reverzního inženýrství platí bez ohledu na to, zda při tom partner používá důvěrné informace. Partner podle toho zavazuje své zaměstnance a další osoby, které mají přístup k informacím v souvislosti s plněním smlouvy, zachovávat mlčenlivost.

2. Ze závazku dle bodu 1. jsou vyloučeny informace, pokud (a) byly prokazatelně známy partnerovi již v době uzavření smlouvy nebo se je následně dozvěděl od třetí strany, aniž by byla porušena dohoda o důvěrnosti, zákonné předpisy nebo úřední vyhlášky, (b) jsou již v době uzavření smlouvy obecně známé nebo se později stanou obecně známými, pokud toto není založeno na porušení této smlouvy, (c) byly vyvinuty nezávisle partnerem bez přístupu k našim informacím, nebo d) jsou založeny na zákonných povinnostech nebo musí být zveřejněny na základě rozhodnutí soudu nebo orgánu.

3. Tyto závazky v článku VIII. zůstávají v platnosti i po skončení smlouvy a obchodního vztahu, bez ohledu na způsob ukončení smlouvy nebo obchodního vztahu.IX. Prezentační pomůcky

1. Prodejní nebo prezentační stojany/ nebo jiné prezentační pomůcky, které jsou dány zdarma k dispozici partnerovi, zůstávají v našem vlastnictví a mohou být kdykoli vyžádány zpět. Po dobu, po kterou bude partner pomůcky pro prodej a prezentaci používat, přechází na něj každé s tím spojené riziko. Je povinen prodejní a prezentační pomůcky osazovat pouze naším zbožím a v případě jejich ztráty nebo poškození poskytnout odpovídající náhradu.

2. Partner se zavazuje, že bude používat pouze naše prezentační pomůcky a zároveň, že je používat a skladovat s péčí řádného hodpodáře.X. Místo plnění, soudní příslušnost a použité právo

1. Místem plnění pro dodávky je Česká republika.

2. Na výklad obchodních doložek se vztahují Incoterms 2020.

3. Změny nebo doplnění jednotlivé smlouvy, včetně vedlejších ujednání, mají být pro účely dokumentace provedeny písemně. Dohody uzavřené v jednotlivých smlouvách mají vždy přednost před těmito prodejními podmínkami. S výhradou důkazů o opaku je pro obsah takových dohod rozhodující písemná dohoda nebo naše písemné potvrzení takové dohody.

4. Jako výlučná soudní příslušnost platí pro všechny spory, které vzniknou přímo nebo nepřímo v souvislosti se smluvním vztahem, sídlo naší společnosti. Jsme však také oprávněni, podat žalobu v místě sídla partnera.

5. Pokud nebude dohodnuto něco jiného, platí pro právní vztahy v souvislosti s touto smlouvou české právo s vyloučením Úmluvy OSN o smlouvách a mezinárodní koupi zboží (CISG).

6. Tyto podmínky zůstávají závazné i v případě právní neúčinnosti jednotlivých ustanovení v ostatních částech. To neplatí v případě, že by dodržování těchto podmínek v jednotlivém případě představovalo pro nás nebo partnera neúnosnou tvrdost.


Stav: leden 2023